Avustukset

Hyvinvointipalvelujen avustukset

Hakemisen ja jakamisen periaatteet

Kulttuurin, liikunnan, nuorison ja kansalaistoiminnan avustukset

Avustuksilla luodaan edellytyksiä juukalaiselle kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan. Avustuksia myönnetään toiminta-avustuksina ja kohdeavustuksina.

Kulttuuriavustuksilla luodaan edellytyksiä kulttuuripalvelujen tarjoamiselle sekä taiteen tekemiselle ja harrastamiselle. Avustuksia myönnetään kulttuurijärjestöjen toimintaan, työryhmille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille kulttuuripalvelujen tuottamiseen.

Liikunta-avustuksilla luodaan edellytyksiä liikuntapalvelujen tarjoamiselle sekä liikunnan ja urheilun harrastamiselle. Avustuksia myönnetään liikunta- ja urheiluseurojen sekä erityisliikuntajärjestöjen perustoimintaan ja myös kohdeavustuksena muille järjestöille pienimuotoisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksen on hyvinvointia ja terveyttä edistävä liikunnallinen toiminta tai palvelu.

Nuorisoavustuksilla luodaan edellytyksiä nuorten omaehtoiselle toiminnalle. Avustuksia myönnetään nuorisojärjestöjen, toimintaryhmien ja yhteisöjen nuorisotoimintaan, joka edistää ja tukee nuorten omatoimisuutta, yhteisvastuuta ja terveitä elämäntapoja.

Kansalaistoiminnan avustuksilla luodaan edellytyksiä omaehtoiselle toiminnalle, joka suunnataan avoimesti asukkaille tavoitteena yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistoiminnan lisääminen. Avustuksia myönnetään järjestöjen ja yhteisöjen asukas- ja kylätoimintaan, muuhun kansalaistoimintaan sekä hyvinvointia edistävään toimintaan.

Avustukset ovat aina harkinnanvaraisia. Avustusten tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laajuus ja laatu sekä muut rahoitusmahdollisuudet. Avustuksilla tuetaan pääsääntöisesti omaehtoista yhteisöllistä toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille.

Yleiset periaatteet

1. Hakijan kotikunnan on oltava Juuka tai hakijan pääasiallinen toiminta sijoittuu Juukaan
2. Hakijalta edellytetään toiminnan ja laajuudesta riippuen omarahoitusosuutta
3. Hakemus on toimitettava määräaikaan mennessä, myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Hakijan pyynnöstä myöhästynyt kohdeavustushakemus voidaan siirtää saman vuoden seuraavaan hakuun.
4. Kohdeavustuksia ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.
5. Avustukset ovat vuosi- ja määrärahasidonnaisia eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana ja avustuksia voidaan myöntää vain avustusmäärärahojen puitteissa.
6. Kohdeavustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutoksesta on otettava yhteyttä avustuksen myöntäjään.
7. Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarvittaessa tarkastuttaa avustuksen saaneen yhdistyksen tilit ja avustuksen myöntäjä voi periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita.
8. Avustuksen myöntäjä päättää, mistä määrärahasta avustus myönnetään. Toimintaavustusta myönnetään vain yhdestä määrärahasta. Toiminta-avustusta saaneelle ei myönnetä kohdeavustusta samasta määräraha-alueesta, josta se on saanut toimintaavustusta. Kohdeavustusta myönnetään yhdessä haussa vain yhdestä määrärahasta.
9. Avustuksen saajan tulee ilmoittaa myönnetyllä avustuksella järjestettävät yleisötilaisuudet Juuan kunnan tapahtumakalenteriin www.juuka.fi/ yhteyshenkilöille. Juuan kunta on mainittava, jos avustuksen saaja ilmoittaa toiminnan rahoittajat kyseisen tapahtuman, tilaisuuden, julkaisun jne yhteydessä.

Avustuksia ei myönnetä seuraaviin toimintoihin:
1. Tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta
2. Investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan
3. Kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan
4. Apurahoina, stipendeinä, lahjoina ja palkintoina edelleen jaettaviksi
5. Peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, lyhytkestoisiin kursseihin eikä opinnäytetöiden tekemiseen
6. Ostos- ja virkistysmatkoihin, eikä ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin
7. Alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin
8. Kunnan itsensä tuottamiin palveluihin

Avustustyypit

Toiminta-avustus

1. Avustuksen hakuaika on tammikuussa ja haku päättyy tammikuun viimeisenä arkiperjantaina klo 15.00. Vuonna 2018 poikkeuksellisesti haku järjestetään vasta sähköisen järjestelmän valmistuttua todennäköisesti maaliskuussa vastaavalla tavalla.
2. Toiminta-avustusta voivat hakea Juukaan rekisteröidyt yhdistykset tai sellaiset rekisteröidyt yhdistykset, joilla on Juuassa pääasiallisesti toimiva paikallisosasto, ympärivuotiseen toimintaan.
3. Avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessaan esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin hakemuksessa esitettyihin toimintoihin ja kustannuksiin. Eduksi luetaan yhdistyksen toiminnan aktiivinen kehittäminen, jäsenistön ja ja toiminnan laatu.
4. Hakemuksen pakollisina liitteinä ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle.
5. Uusi yhdistys voi hakea toiminta-avustusta rekisteröitymistä seuraavana kalenterivuonna.

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille. Myönnetty toiminta-avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen, kun yhdistys on toimittanut edellisen toimintakauden hyväksytyn toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja toiminnan- tai tilintarkastuskertomuksen sekä maksatuspyyntölomakkeen. Näiden liitteiden viimeinen mahdollinen palautuspäivä on viikon 22 perjantai, jolloin avustukset maksetaan kesäkuussa. Mikäli avustuksen saaja ei ole hakenut avustusta maksuun eikä toimittanut liitteitä tässä määräajassa, avustusta ei makseta, vaan määräraha palautuu uudelleen jaettavaksi elokuun kohdeavustusten hakuun.

Kohdeavustus

1. Avustuksen hakuaika on tammikuussa ja haku päättyy tammikuun viimeisenä arkiperjantaina klo 15.00. Vuonna 2018 poikkeuksellisesti haku järjestetään vasta sähköisen järjestelmän valmistuttua todennäköisesti maaliskuussa vastaavalla tavalla.
2. Mikäli avustusmäärärahaa jää jäljelle, toinen hakuaika päättyy elokuun viimeisenä arkiperjantaina klo 15.00.
3. Kulttuuri-, nuoriso- ja kansalaistoiminnan kohdeavustusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset tai sellaiset rekisteröidyt yhdistykset, joilla on Juuassa pääasiallisesti toimiva paikallisosasto, ja juukalaiset erilaiset yhteisöt ja toimintaryhmät. Lisäksi kulttuurin avustuksia voivat hakea yksityiset henkilöt. Liikunnan kohdeavustuksia voivat hakea vain rekisteröidyt yhdistykset, jotka eivät ole liikuntaseuroja.
4. Kohdeavustusta voi hakea kohdennettuun toimintaan, tapahtumaan, projektiin tai hankkeeseen sekä kaikille avoimiin kulttuuri- ja uintiretkiin kotimaassa
5. Hakemuksen liitteenä tulee olla, mikäli tiedot eivät ole itse hakemuksessa, avustuskohteen käyttösuunnitelma ja talousarvio.

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille. Myönnetty kohdeavustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen, kun avustuksen saaja on toimittanut selvityksen avustuskohteen menoista ja tuloista. Avustus maksetaan hakijan tiliselvityksessä esittämän meno- ja tulolaskelman ja siihen liitettyjen tositteiden perusteella kattamatta jääneisiin menoihin (tositekopiot niistä laskuista, jotka on maksettu myönnetyllä avustuksella). Jos avustuskohteen lopulliset tulot ovat suuremmat kuin menot, myönnettyä avustusta ei makseta. Tarvittaessa avustuksesta voidaan maksaa kirjallisesta ennakkomaksupyynnöstä ennakkona enintään 50 %. Tiliselvitys on tehtävä kahden kuukauden kuluessa avustuskohteen toteutumisesta. Jos kohde, johon avustus on myönnetty, toteutuu vasta marras-joulukuussa, on tiliselvityksen aikataulusta sovittava erikseen.

Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella vuodesta 2018 alkaen.

Opastusta avustuksiin ja avustushakemusten jättämiseen liittyvissä asioissa annetaan kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- ja maaseutupalveluissa.


Avustuksia koskevat tiedustelut:

Kulttuuri: Iina Aaltonen p. 040 104 2470, iina.aaltonen@juuka.fi
Liikunta: vs Mari Ovaskainen p. 040 104 2414, mari.ovaskainen@juuka.fi
Nuoriso: Henna Rotinen p. 040 104 2415, henna.rotinen@juuka.fi

 

 

Juuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
P. 040 104 2000
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »

Etsitkö näitä?


Kartat

Matkailuinfo


Kirjasto