19.12.2019

Hyvinvointipalvelujen avustukset - Hakemisen ja jakamisen periaatteet 1.1.2020 alkaen

Suurin muutos on, että kohdeavustuksia voi nyt hakea läpi vuoden.

Avustuksia koskevat tiedustelut:
Kulttuuri: Iina Aaltonen p. 040 104 2470, iina.aaltonen(at)juuka.fi
Liikunta: Mari Ovaskainen p. 040 104 2414, mari.ovaskainen(at)juuka.fi
Nuoriso: Henna Rotinen p. 040 104 2415, henna.rotinen(at)juuka.fi
Kansalaistoiminta: Kaikki aiemmat ja lisäksi Alina Koponen p. 040 104 2014, alina.koponen(at)liperi.fi

Juuan kunta  
Hyvinvointipalvelujen avustukset                                                                          

Hakemisen ja jakamisen periaatteet 1.1.2020 alkaen
Kulttuurin, liikunnan, nuorison ja kansalaistoiminnan avustukset  

Avustuksilla luodaan edellytyksiä juukalaiselle kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan. Avustuksia myönnetään toiminta-avustuksina ja kohdeavustuksina.  Toiminta-avustukset kohdentuvat koko vuoden toimintaan ja kohdeavustukset yksittäisiin toimintoihin ja tapahtumiin.

Kulttuuriavustuksilla luodaan edellytyksiä kulttuuripalvelujen tarjoamiselle sekä taiteen tekemiselle ja harrastamiselle. Avustuksia myönnetään kulttuurijärjestöjen toimintaan, työryhmille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille kulttuuripalvelujen tuottamiseen. 

Liikunta-avustuksilla luodaan edellytyksiä liikuntapalvelujen tarjoamiselle sekä liikunnan ja urheilun harrastamiselle. Avustuksia myönnetään liikunta- ja urheiluseurojen sekä erityisliikuntajärjestöjen perustoimintaan ja myös kohdeavustuksena muille järjestöille pienimuotoisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on hyvinvointia ja terveyttä edistävä liikunnallinen toiminta tai palvelu. 

Nuorisoavustuksilla luodaan edellytyksiä nuorten omaehtoiselle toiminnalle. Avustuksia myönnetään nuorisojärjestöjen, toimintaryhmien ja yhteisöjen nuorisotoimintaan, joka edistää ja tukee nuorten omatoimisuutta, yhteisvastuuta ja terveitä elämäntapoja. 

Kansalaistoiminnan avustuksilla luodaan edellytyksiä omaehtoiselle toiminnalle, joka suunnataan avoimesti asukkaille tavoitteena yhteisöllisyyden, kumppanuuden ja osallisuuden vahvistaminen, vapaaehtoistoiminnan lisääminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Avustuksia myönnetään järjestöjen ja yhteisöjen asukas- ja kylätoimintaan, muuhun kansalais-, osallisuus- ja vapaa-aikatoimintaan sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan. 

Avustukset ovat aina harkinnanvaraisia. Avustusten tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laajuus ja laatu sekä muut rahoitusmahdollisuudet.  Avustuksilla tuetaan pääsääntöisesti omaehtoista yhteisöllistä toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille.                      

Yleiset periaatteet  

 1. Hakijan kotikunnan on oltava Juuka tai hakijan pääasiallinen toiminta sijoittuu Juukaan. 
 2. Hakijalta edellytetään toiminnan laajuudesta riippuen omarahoitusosuutta. 
 3. Hakemus on toimitettava määräaikaan mennessä, myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakijan pyynnöstä myöhästynyt kohdeavustushakemus voidaan siirtää saman vuoden seuraavaan hakuun. 
 4. Avustukset ovat vuosi- ja määrärahasidonnaisia eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana ja avustuksia voidaan myöntää vain avustusmäärärahojen puitteissa. 
 5. Kohdeavustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutoksesta on otettava yhteyttä avustuksen myöntäjään. 
 6. Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarvittaessa tarkastuttaa avustuksen saaneen yhdistyksen tilit ja avustuksen myöntäjä voi periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita. 
 7. Avustuksen myöntäjä päättää, mistä määrärahasta avustus myönnetään. Toiminta- avustusta myönnetään vain yhdestä määrärahasta. Toiminta-avustusta saaneelle ei myönnetä kohdeavustusta samasta määräraha-alueesta, josta se on saanut toiminta- avustusta. Kohdeavustusta myönnetään yhdessä haussa vain yhdestä määrärahasta.  
 8. Avustuksen saajan tulee ilmoittaa myönnetyllä avustuksella järjestettävät yleisötilaisuudet Juuan kunnan tapahtumakalenteriin www.juuka.fi/ yhteyshenkilöille. Juuan kunta on mainittava, jos avustuksen saaja ilmoittaa toiminnan rahoittajat kyseisen tapahtuman, tilaisuuden, julkaisun jne yhteydessä. 

 

Avustuksia ei myönnetä seuraaviin toimintoihin:  

 1. Tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat merkittävää voittoa tai joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta 
 2. Investointeihin ja kiinteän omaisuuden hankintaan 
 3. Kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan 
 4. Apurahoina, stipendeinä, lahjoina ja palkintoina edelleen jaettaviksi 
 5. Peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, eikä opinnäytetöiden tekemiseen 
 6. Ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin 
 7. Alkoholikustannuksiin 
 8. Kunnan itsensä tuottamiin palveluihin 
   

Avustustyypit   

  Toiminta-avustus 

 1. Avustuksen hakuaika on tammikuussa ja haku päättyy tammikuun viimeisenä päivänä. 
 2. Toiminta-avustusta voivat hakea Juukaan rekisteröidyt yhdistykset tai sellaiset rekisteröidyt yhdistykset, joilla on Juuassa pääasiallisesti toimiva paikallisosasto, ympärivuotiseentoimintaan. 
 3. Avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessaan esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin hakemuksessa esitettyihin toimintoihin ja kustannuksiin. Eduksi luetaan yhdistyksen toiminnan aktiivinen kehittäminen, jäsenistön ja toiminnan laatu. 
 4. Hakemuksen liitteinä ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle sekä selvitys avustuksen käytöstä, jos hakijalle on edellisenä vuonna myönnetty toiminta-avustusta.  


Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille. Myönnetty toiminta-avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen, kun yhdistys on toimittanut edellisen toimintakauden hyväksytyn toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja toiminnan- tai tilintarkastuskertomuksen. Näiden liitteiden viimeinen mahdollinen palautuspäivä on viikon 22 perjantai, jolloin avustukset maksetaan kesäkuussa. Mikäli avustuksen saaja ei ole toimittanut liitteitä tässä määräajassa, avustusta ei makseta, vaan määräraha palautuu uudelleen jaettavaksi elokuun kohdeavustusten hakuun.  

Tarvittaessa avustuksesta voidaan maksaa kirjallisesta ennakkomaksupyynnöstä ennakkona enintään 25 %. Selvitys avustuksen käytöstä on tehtävä joulukuun loppuun mennessä, mikäli hakija ei hae toiminta-avustusta seuraavana vuonna, muutoin viimeistään seuraavan vuoden haun yhteydessä tammikuun loppuun mennessä.

Kohdeavustus 

 1. Avustuksen hakuaika on jatkuva.  
 2. Kulttuuri-, nuoriso- ja kansalaistoiminnan kohdeavustusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset tai sellaiset rekisteröidyt yhdistykset, joilla on Juuassa pääasiallisesti toimiva paikallisosasto tai toiminta kohdentuu Juukaan tai kunnan asukkaisiin, ja juukalaiset erilaiset yhteisöt ja toimintaryhmät. Lisäksi kulttuuriavustuksia voivat hakea yksityiset henkilöt. Liikunnan kohdeavustuksia voivat hakea vain rekisteröidyt yhdistykset, jotka eivät ole liikuntaseuroja. 
 3. Kohdeavustusta voi hakea kohdennettuun toimintaan, tapahtumaan, projektiin tai hankkeeseen sekä kaikille avoimiin kulttuuri- ja uintiretkiin kotimaassa.
 4. Hakemuksessa tulee olla avustuskohteen käyttösuunnitelma ja talousarvio. 

 

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille. Myönnetty kohdeavustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen, kun avustuksen saaja on toimittanut selvityksen avustuskohteen menoista ja tuloista. Avustus maksetaan hakijan tiliselvityksessä esittämän meno- ja tulolaskelman ja siihen liitettyjen tositteiden perusteella kattamatta jääneisiin menoihin (tositekopiot niistä laskuista, jotka on maksettu myönnetyllä avustuksella).  

Tarvittaessa avustuksesta voidaan maksaa kirjallisesta ennakkomaksupyynnöstä ennakkona enintään

50 %. Selvitys avustuksen käytöstä on tehtävä kahden kuukauden kuluessa avustuskohteen toteutumisesta. Jos kohde, johon avustus on myönnetty, toteutuu vasta marras-joulukuussa, on selvityksen aikataulusta sovittava erikseen.  

  Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella    

Opastusta avustuksiin ja avustushakemusten jättämiseen liittyvissä asioissa annetaan kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- ja maaseutupalveluissa. 

 
04.06.2020

Kesäkohteiden aukioloajat »

Lista Juuan alueen kesäkohteiden aukioloajoista.
18.05.2020

Juuan kunnan Kimppakyytipalvelu »

Juuan kunnan Kimppakyytipalvelu aikataulut.
14.04.2020

Yksinyrittäjien koronatuen haku »

Yksinyrittäjien 2000 e koronatuen haku on avoinna 30.9.2020 saakka ja tukea haetaan seuraavasti:
17.03.2020

Juukalaisten yritysten tarjoamat erityispalvelut koronatilan... »

Juukalaisilla yrityksillä on tarjolla koronavirustilanteen aikana erityispalveluita.
16.03.2020

Koronainfo yrityksille »

Juuan kunta välittää tällä sivulla yrityksille ajantasaista tietoa koronatilanteen käsittelemisestä.    

Juuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
p. 040 104 2865 (Neuvonta ja yhteispalvelupiste)

p. 040 104 2000 (Juuan kunnan vaihde)
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »