16.03.2020

Koronainfo yrityksille

Juuan kunta välittää tällä sivulla yrityksille ajantasaista tietoa koronatilanteen käsittelemisestä.

Yksinyrittäjien koronatuen hakulomake avataan 14.4. Hakuohjeisiin voi tutustua sitä ennen tässä julkaisussa, kohdassa "yksinyrittäjien tuki." 

 

Yrittäjien työttömyysturva

Yrittäjien 724 euron työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.–30.6.2020. Yrittäjän pitää ilmoittautua työnhakijaksi viimeistään 15. huhtikuuta, mikäli haluaa saada etuutta jo 16.3. alkaen. Yrittäjän ei tarvitse lopettaa yrityksen toimintaa. 

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Työmarkkinatukea voidaan maksaa ilman omavastuuaikaa. Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15. huhtikuuta, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen takautuvasti. Jos yritystoiminnasta on tuloja, ne sovitellaan työttömyysetuuden kanssa. Enintään 300 euron kuukausittaiset tulot eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti vähennä työttömyysetuutta.

https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/ajankohtaista/2020-04-03-01/index.html

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yrittajille-oikeus-tyottomyysturvaan-koronavirusepidemian-vuoksi

Koronakriisin leikatessa toimeentuloa yrittäjä voi olla oikeutettu Kelan asumis- tai toimeentulotukeen. Kela tiedottaa yrittäjän työmarkkinatuesta ja toimeentulotuesta seuraavasti:

Koronatilanteen vuoksi työttömyysturvaan on tullut määräaikaisia muutoksia. Sekä sivutoimiset että päätoimiset yrittäjät pääsevät työttömyysturvan piiriin aiempaa helpommin yritysmuodosta riippumatta. Työttömyysturva on ensisijainen tukimuoto toimeentulotukeen nähden.

Koronatilanteen vuoksi yhä useampi yrittäjä joutuu turvautumaan myös toimeentulotukeen. Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Tukeen vaikuttavat hakijan ja tämän perheen kaikki käytettävissä olevat tulot ja varat, mukaan lukien pankkitilillä olevat säästöt. Tuloiksi lasketaan myös muut sosiaalietuudet. Yrittäjän tulona huomioidaan myös yrityksen tililtä maksetut henkilökohtaiset menot.

Toimeentulotuen hakemukseen tarvitaan vapaamuotoinen selvitys siitä, miten epidemia on vaikuttanut yritystoiminnasta saataviin tuloihin.

Tärkein tarvittava liite on tiliote. Tiliotteet tarvitaan yrittäjän ja tämän perheenjäsenten kaikista koti- ja ulkomaisista tileistä sekä yrityksen tileistä. Laskutuspalveluyrittäjältä tarvitaan omat ja perheen tiliotteet sekä tosite laskutuspalvelussa olevista varoista.

Jos tiliotteelta ei käy ilmi yrityksen juoksevat kulut, kuten tilavuokra, sähkö tai maksuun tulevat palkat, yrittäjä antaa näistä menoista erillisen selvityksen hakemuksessaan.

Toimeentulotukea saavan asiakkaan pitää ilmoittaa Kelaan tilanteessaan tapahtuvista muutoksista, kuten tulojen muuttumisesta. Tulot voivat muuttua esimerkiksi, jos asiakas saa tuloa yrittäjäkassasta tai jos asiakas pystyykin nostamaan yrityksestään tuloa, joka ei ole ollut Kelan tiedossa päätöstä annettaessa.

Business Finlandin koronarahoitus yli 6 työntekijää työllistäville yrityksille

Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk) joilla on 6-250 työntekijää. Yrittäjäasemassa olevia työntekijöitä ei lasketa. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista: esiselvitys ja kehittämisrahoitus. Yritys ei voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti.


1. Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteissa:

 • Rahoitus, jonka suuruus on enintään 10 000 euroa (avustustaso 80 %, ennakko 70 %).
 • Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen esimerkiksi uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

 
2. Kehittämisavustus liiketoiminnan häiriötilanteissa:

 • Rahoitus, jonka suuruus voi olla enintään 100 000 euroa (avustustaso 80 %, ennakko 70 %).
 • Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintana, ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Toimenpiteiden seurauksena yritykselle pitää syntyä uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

ELY-keskuksen avustukset 1-5 työntekijää työllistäville yrityksille ja yli 5 työntekijää työllistäville toiminimiyrityksille

Suunnattu yrityksille, joissa työskentelee 2-5 yrittäjäasemassa tai työntekijäasemassa olevaa henkilöä sekä yli 5 henkeä työllistäville toiminimiyrityksille. Voit hakea avustusta yhteen toimenpiteeseen kerrallaan. Kumpaankin toimenpiteeseen voi avustusta saada vain kerran. Jos olet hakenut avustusta tilanneanalyysiin tekemiseen, voit hakea avustusta kehittämistoimenpiteisiin aikaisintaan 2 kuukauden kuluttua tilanneanalyysiä koskevasta päätöksestä.

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus?p_p_id=56_INSTANCE_KLJ7r2ayHGjI&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-8&p_p_col_count=2

1. Tilanneanalyysi:

Yritys voi selvittää ja suunnitella

 • Yrityksen toimintaa,
 • Uusia liiketoimintoja,
 • Tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.
 • Avustuksen suuruus 80 % avustuksen perusteena olevista laskennallisista kustannuksista
 • Avustuksen määrä voi kuitenkin olla enintään 10 000 euroa.
 • setuksen muutoksella esitetään, että avustuksesta voidaan maksaa ennakkona 70 %

2. Kehittämistoimenpiteet:

Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi

 • liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen,
 • alihankintaverkoston kehittämiseen,
 • tuotannon uudenlaiseen organisointiin,
 • tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä
 • osaamisen vahvistamiseen.
 • Avustuksen suuruus 80 % avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä kustannuksista.
 • avustuksen määrä voi kuitenkin olla enintään 100 000 euroa
 • Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona 70 %

Yksinyrittäjien tuki

 

 • Kunnat myöntävät yksinyrittäjille avustusta toiminnan vakauttamiseen COVID-19 epidemiasta joh-tuen. Yksinyrittäjäavustusten hakemukset käsitellään kunnissa.
 • Yksinyrittäjien korona-avustuksen tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kes-tävämmälle pohjalle pandemian aikana ja sen jälkeen.
 • Avustus tarkoitettu yritysmuodosta riippumatta päätoimiselle yrittäjälle, joka harjoittaa yksin taloudellista toimintaa, on yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa.
 • Yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai toiminimelle, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti pe-rustamatta kuitenkaan yritystä.
 • Päätoimiselta yksinyrittäjältä edellytetään, että yrittäjä on YEL-rekisterissä (hakemuksessa kysytään YEL-vakuutuksen numero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee soittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
 • Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Edellytykset

 • Yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen
 • Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan
 • Hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta.
 • Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.
 • Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytyk-set, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.
 • Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus.
 • Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.
 • Hakijaa pyydetään vakuuttamaan myös, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijalta pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toi-mintansa vakauttamiseksi.
 • Yksinyrittäjän avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa (maanteiden tavaraliikenteen yritykselle enintään 100 000 euroa) kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Kaikki yrityksille kohdennettu julkinen tuki ei ole de minimis -tukea. De minimis -tuki tunnistetaan tukea koskevasta päätöksestä, jossa todetaan siihen sisältyvän de minimis -tuen määrä ja viitataan Euroopan unionin vähämerkityksisestä tuesta annettuun asetukseen.
 • Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.
 • Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 31.8.2020. Kyse on laskennallisesta summasta, eikä avustuksen saajalla ole velvollisuutta esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä.
 • Avustuksen hakijan tulee huomioida, että kunnan hyväksyessä hakemuksen syntyy hakijan ja kunnan välille valtionavustuslain 7 § 3 momentin mukainen sopimus. Avustuksen saajan tulee sopimukseen perustuen viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi. Tuen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa tuen myöntäjälle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että tukea ei ole haettu tukiehtojen vastaisesti.
 • Avustuksen myöntäneellä kunnalla sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihin tarkoitukseen tuki on käytetty.
 • Juuan yksinyrittäjät hakevat tukea Juuan kunnan kautta. Kunta julkaisee 9.4. iltapäivällä hakulomakkeen, joka on käytettävissä sähköisesti sekä paperilomakkeena. Hakuohjeet julkaistaan kunnan sivuilla, joten teknisten kysymysten kanssa kannattaa odottaa, kunnes ohjeet on julkaistu.

Finnveran toimintamalli

 • Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 • Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 • Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella, joka on poikkeustilanteessa ensisijainen ratkaisu.
 • Suoria lainahakemuksia ei Finnverassa oteta vastaan ja ei käsitellä toistaiseksi.

Työkaluina Alkutakaus, Pk-takaus ja Finnvera-takaus, jonka myöntämisessä Finnveralla on käytössä nopeutettu käsittely.

https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille

Verohallinnon joustot

Verohallinnon ohjeet koronatilanteessa. LINKKI VEROHALLINNON SIVUILLE

Lataa ilmainen etätyöohjelmisto Microsoft Teams kuudeksi (6) kuukaudeksi käyttöösi


Lataa Teams tältä sivulta, latauslinkin löydät selaamalla sivua alaspäin kohtaan "Office 365:n tiimityön keskus".

Jos sinulla on jonkun IT-toimijan asentama Microsoft Office, pyydä häntä asentamaan ilmainen MS Teams yrityksesi henkilöstölle.

Suomen yrittäjien sivulla on kattavasti tietoa koronatilanteeseen

Suomen yrittäjät seuraavat tiiviisti koronatilannetta ja keräävät ajankohtaista tietoa sivuilleen. Mm. tuoreimmat uutiset, ohjeet työnantajalle sekä ohjeet talouden ongelmatilanteisiin.

https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle

Ota yhteyttä

Jonne Maaninka

jonne.maaninka(at)juuka.fi

050 322 7266

 


Julkaisija: Jonne Maaninka04.06.2020

Kesäkohteiden aukioloajat »

Lista Juuan alueen kesäkohteiden aukioloajoista.
18.05.2020

Juuan kunnan Kimppakyytipalvelu »

Juuan kunnan Kimppakyytipalvelu aikataulut.
14.04.2020

Yksinyrittäjien koronatuen haku »

Yksinyrittäjien 2000 e koronatuen haku on avoinna 31.8.2020 saakka ja tukea haetaan seuraavasti:
03.04.2020

Koronatilanteen vaikutukset Juuan hyvinvointipalvelujen avus... »

Koronatilanne aiheuttaa yhdistyksille, yhteisöille ja muille avustuksia hakeneille ja hakeville rajoitteita toimintaan. Toiminnoissa voi tapahtua tänä vuonna muutoksia. Juuan kunnan hyv...
17.03.2020

Juukalaisten yritysten tarjoamat erityispalvelut koronatilan... »

Juukalaisilla yrityksillä on tarjolla koronavirustilanteen aikana erityispalveluita.
16.03.2020

Koronainfo yrityksille »

Juuan kunta välittää tällä sivulla yrityksille ajantasaista tietoa koronatilanteen käsittelemisestä. Yksinyrittäjien koronatuen hakulomake avataan 14.4....

Juuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
p. 040 104 2865 (Neuvonta ja yhteispalvelupiste)

p. 040 104 2000 (Juuan kunnan vaihde)
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »