Hankinnat

Hankinnat 

 

Kuntien on hankinnoissaan noudatettava Lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

 

Hankintalain soveltamista rajaavat kynnysarvot. Kynnysarvojen perusteella hankinnat jaotellaan kansalliset kynnysarvot alittaviksi hankinnoiksi ja kansallisiksi hankinnoiksi sekä EU-hankinnoiksi.

 

Kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat (pienhankinnat) eivät kuulu hankintalain soveltamisalaan eikä niistä lain mukaan tarvitse julkaista ilmoitusta. Niiden osalta menettelyohjeet perustuvat EU-perustamissopimuksen yleisiin periaatteisiin ja hankintayksikkökohtaisiin hankintaohjeisiin. 

 

Hankinnat Juuan kunnassa

 

Julkisella hankinnalla tarkoitetaan tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankkeita, joita julkiset tahot (valtio, kunnat ja kuntayhtymät ja muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt) hankkivat oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat tulee tehdä hankintalainsäädännön määrittämien menettelytapojen mukaisesti. 

 

Hankinnat tulee pääsääntöisesti kilpailuttaa. Kilpailuttaminen tulee tehdä avoimesti ja tarjoajia on kohdeltava syrjimättömästi ja tasapuolisesti. Kilpailuttamismenetelmäksi tulee valita hankinnan luonteeseen soveltuva ja hankintalainsäädäntöä noudattava menettelytapa. Hankintalainsäädännön merkitys korostuu kansalliset kynnysarvot ylittävissä ja EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Pienhankinnoissa eli kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa tulee soveltaa hankintayksiköiden omaa ohjeistusta.

 

Juuan kunnan hankinnat kilpailutetaan hankintalainsäädännön ja kunnan hankintaohjeiden mukaan. Juukalaisia tai muutoin lähialueeksi tulkittavia hankintoja tehdään mahdollisuuksien mukaan, mikäli tarjontaa on ja hankinnasta ei muodostu hankitalain vastainen tai kilpailua rajoittava. Kunta kilpailuttaa yhteishankintana muiden Pohjois-Karjalan kuntien kanssa tuotteet ja palvelut, joita hankintaan suuria määriä (esim. elin- ja koulutarvikkeet sekä -kirjat). Pohjois-Karjalan hankintatoimi hoitaa  hankintaprosessin yhdessä kunnan kanssa.

 

Hankittavien tuotteiden ja palveluiden tarjouspyyntöjen laatu- ja muut vaatimukset määrittelee kunnassa asianomaista hankintaa tekevä viranhaltija/lautakunta. Yritysten/tarjoajien kannattaa ottaa pienhankintaportaalin vahtipalvelu käyttöönsä. Näin yritykset/tarjoajat saavat sähköpostiinsa tiedon käynnistyvistä pienhankintakilpailutuksista.

Katso ja tutustu pienhankintapalvelu.fi-sivustoon.