Sidonnaisuusilmoitus

Murupolku

Sidonnaisuusilmoitukset

 

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä sekä merkittävästä varallisuudestaan (liittyy elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan) ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:


- valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- kunnanhallituksen puheenjohtajat ja jäsenet ja varajäsenet
- lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet - velvollisuus koskee myös toimielinten varajäseniä sekä jaostoa.
- keskusvaalilautakunnan sekä vaalilautakunnan puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijät
 

Ilmoitusvelvollisia virkamiehiä ovat:


- kunnanjohtaja sekä lautakuntien esittelijät

 

Ilmoitus sidonnaisuuksista (tai jos niitä ei ole) on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.
Ilmoitusvelvollisuuden noudattamista valvoo tarkastuslautakunta, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
Kunta pitää sidonnaisuuksista rekisteriä ja se julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä ja tietoverkosta.
 

 

Sidonnaisuusilmoitukset KVALT 27.5.2024 § 15