Varhaiskasvatusmaksut, pääkuva

Varhaiskasvatusmaksut 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatusmaksut 1.8.2020 alkaen

 

Varhaiskasvatuksen maksuperusteet

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin. Laissa säädetään mm. varhaiskasvatuksesta perittävän asiakasmaksun määräytymisestä sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämisen perusteena olevista tuloista.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset. Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsi on kirjoilla.

Perheen tuloja ovat varhaiskasvatuspalveluja käyttävän lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön tulot. Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Myös metsänomistus huomioidaan tuloksi ja metsänomistuksesta täytyy ilmoittaa metsän sijainti sekä hehtaarimäärät Daisyn tuloselvityksessä. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuutena viisi prosenttia, mikäli tositteista ei ilmene koko verovuoden lomaraha. Lasten tuloja voivat olla esimerkiksi perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai elatustuki. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut kyseessä olevan perheen ulkopuolisille lapsille sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset. Sähköinen tuloselvitys tehdään Daisyssä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään toistaiseksi tai määräaikaisesti todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella suhteutettuna varattuun hoitoaikaan. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan ja anna riittävää tuloselvitystä vaadittuun ajankohtaan mennessä, peritään korkein maksu. Jos tulotiedot toimitetaan myöhemmin, voidaan varhaiskasvatusmaksua tarkistaa seuraavasta laskutuksesta alkaen.

Perhe voi halutessaan hyväksyä korkeimman maksuluokan, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa. Muutoin varhaiskasvatusmaksuun vaikuttaa perheen yhteenlasketut bruttotulot. Jos lapsikohtaiseksi kuukausimaksuksi jää vähemmän kuin 27 €, maksua ei peritä.

 

Perheen koko, tulorajat, maksuprosentit ja vähimmäisbruttotulorajat korkeimmalle maksulle 1.8.2020 alkaen ovat seuraavat: Perheen koko

Tuloraja €/kk

Korkein maksuprosentti

Tulot / €, joilla enimmäismaksu

2

2 136

10,7

4 828

3

2 756

10,7

5 448

4

3 129

10,7

5 821

5

3 502

10,7

6 194

6

3 874

10,7

6 566

 

Esimerkki:

Perheessä on isä, äiti ja kaksi lasta (perhekoko on 4). Molemmat lapset ovat kunnallisessa varhaiskasvatuksessa (varhaiskasvatusaika on 210 h/k, josta peritään 100 % mukainen kokoaikamaksu). Perheen bruttotulot ovat yhteensä 4 600 €/kk.

Varhaiskasvatuksen maksun laskeminen: 4 600 € (tulot) – 3 129 € (tuloraja) = 1 471 €
Tulorajan ylittävästä tulosta lasketaan 10,7 % hoitomaksuksi: 10,7 % x 1 471 € = 157,40 €

Perheen varhaiskasvatusmaksut ovat pyöristettynä euroissa:

1. lapsi 157 € / kk ja
2. lapsi 50 % ensimmäisen lapsen laskennallisesta kuukausimaksusta, 79 € / kk.

Perheen lasten kuukausimaksut ovat yhteensä 236 € / kk.

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Perheen nuorimman lapsen korkein asiakasmaksu on 1.8.2020 alkaen 288 € kuukaudessa. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista varhaiskasvatuksen maksua.

Lapsen varhaiskasvatuksen maksu määritetään ennalta sovitun hoitoaikavarauksen mukaisesti alla olevasta taulukosta valittavalla tuntikehyksellä.

Hoitoajat ja viestintä tapahtuu: https://juuka.daisynet.fi/

Aikavaraus kannattaa harkita ja ilmoittaa huolella, sillä varhaiskasvatuksen kuukausittainen käyttövaraus ja sen mukainen maksupäätös tehdään vähintään kolmelle seuraavalle kalenterikuukaudelle. Mikäli varhaiskasvatuksen ennalta ilmoitettu aikavaraus ylittyy, peritään maksu toteutuneen varhaiskasvatusajan maksuluokan mukaisesti. Mikäli varhaiskasvatuksen aikavarausta ei ole palvelun aloitusvaiheessa tehty, määräytyy varhaiskasvatuksen maksu enimmäismaksuna 100 %.

Varhaiskasvatuksen maksu lasketaan ensin lapsen perhekoon ja huoltajien tulojen mukaan sekä suhteutetaan tämän jälkeen ennalta valittuun varhaiskasvatuksen laajuuteen.

Varhaiskasvatuksen aikavarauksen mukaisia maksuluokkia on neljä.

1.8.2020 alkaen voimassa olevat hoitoajan varaukset:

 

Varhaiskasvatuksen aikavarauksen mukaisia maksuluokkia on neljä. Hoitoaikaperusteinen varhaiskasvatus   Maksuluokan % osuus varhaiskasvatuksen maksimi maksusta   Maksimi varhaiskasvatusmaksu /kk
Keskimäärin 20 h/vko, max. 80 h/kk   40 %   115 e
         
Keskimäärin 25 h/vko, max. 100 h/kk   60 %   173 e
         
Keskimäärin 35 h/vko, max. 140 h/kk   80 %   230 e
         
Yli 35 h/vko, yli 141 h/kk   100 %   288 e

Jos lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa ei peruta ennen hoitosuhteen alkamista, peritään asiakasmaksua puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukauden, maksu määräytyy toteutuneiden toimintapäivien mukaan kuukausimaksua pienentämällä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tarkistaminen ja tietojen muutokset

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu tarkistetaan, mikäli perheen tulot muuttuvat (+/-5%), maksu osoittautuu virheelliseksi, perheen koko tai lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu tai voimassa olevat säädökset/päätökset muuttuvat. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Mikäli tulot muuttuvat kesken kuukauden, maksu tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta alkaen. Poikkeuksena esim. äkillinen työttömyys.

Perheiden tulee ilmoittaa viipymättä Daisyn kautta perheen kokoon ja lapsen varhaiskasvatuksen tarpeeseen liittyvät muutokset sekä työpaikka-, osoite-, puhelin-, sähköposti- ja nimenmuutokset.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen. (esim. huhtikuun varhaiskasvatusmaksu erääntyy 15.päivä kesäkuuta)

Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, lähetetään asiakkaalle maksumuistutus. Jos maksua ei suoriteta maksumuistutuksen eräpäivään mennessä, siirtyy maksamaton saatava perintätoimistolle. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Lapsen päivittäinen varhaiskasvatusaika määräytyy pääsääntöisesti huoltajien työ- tai opiskeluaikojen ja niihin kuuluvien matka-aikojen mukaan. Lapsen tarvitsema varhaiskasvatus ilmoitetaan etukäteen sähköisesti Daisyssä. Mikäli lapsen varhaiskasvatusaikojen määräytymiseen vaikuttavat muut kuin työstä, opinnoista tai matka-ajasta johtuvat syyt, tulee asiasta neuvotella erikseen varhaiskasvatuspäällikön kanssa.

Varhaiskasvatuksen sijoitus- ja maksupäätökset päivitetään aina tarvittaessa tai maksujen indeksitarkistusten yhteydessä. Päätöksiä tehdään varhaiskasvatukseen ottamisesta ja hoitopaikasta (sijoituspäätös), lapsen varhaiskasvatuksesta perittävästä maksusta (maksupäätös).

Lapsen huoltajalla on velvollisuus antaa selvitys, mikäli varhaiskasvatuksen hoitosuhteeseen, laajuuteen liittyviin perusteisiin tai maksun määrittämiseen liittyvät asiat olennaisesti muuttuvat. Olennaisia muutoksia ovat perhekoon muutokset, maksukyvyn heikkeneminen tai tulojen muutos tai kun maksupäätös osoittautuu virheelliseksi. Perheellä on velvollisuus ilmoittaa tulojen, hoitoaikojen sekä perhekoon ja -tilanteen muutoksista viipymättä.

Viranhaltijan tekemät sijoitus- ja maksupäätökset muutoksenhakuohjeineen annetaan sähköisesti tiedoksi Daisyssä. Huoltajille annettava päätös lähetetään postitse tiedoksi vain erillisesti pyydettynä perustellusta syystä. Päätöksentekijällä ja tarvittaessa hänen sijaisellaan on oikeus tarkistaa asiakkaan toimittamat tiedot.

Varhaiskasvatusta järjestetään sovitussa laajuudessa huoltajien Daisyssä tekemien tuntivarausten mukaisesti. Poikkeuksista hoitoajoissa on sovittava ehdottomasti etukäteen henkilöstön kanssa.

Varhaiskasvatukseen osallistuva lapsi saa hoidon toteutumisen seurantaa varten oman henkilökohtaisen NFC-tunnisteen. Tunniste luovutetaan lapsen huoltajalle, joka vastaa tunnisteen huolellisesta säilyttämisestä. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan 10 €/tunniste toiminnan järjestäjälle uuden tunnisteen luomisesta, jos tunniste häviää. Varhaiskasvatusoikeuden päättyessä perhe palauttaa tunnisteet varhaiskasvatuksen järjestäjälle.

Perheiden tilanteet voivat muuttua ja varhaiskasvatuksen sopimuksia voi olla tarpeen päivittää. Pyydämme tekemään varhaiskasvatusta koskevat muutokset Daisy:n asioinnissa ja tarvittaessa muuttuva tilanne edellyttää uusien päätöksen tekemistä esimerkiksi hoidon laajuudesta tai varhaiskasvatuksen hoitopaikasta.

Jotta voimme sujuvasti ennakoida palveluntarvetta, tulisi lapsen hoitoaikojen muutokset ilmoittaa mahdollisimman hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 4 viikkoa ennen muutoksen arvioitua alkamista. Näin muutokset voidaan huomioida toiminnan suunnittelussa ja uusien päätösten teossa. Muutokset tulevat voimaan pääsääntöisesti kalenteri kuukauden alusta.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, tulee huoltajan tehdä Daisyssä hakemus varhaiskasvatukseen. Koulun loma-aikana esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on oikeus tarvittaessa kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen.

Mikäli myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan eikä kirjallisesti irtisanota ennen ilmoitetun varhaiskasvatuksen alkua, peritään varatulta ajalta maksu, joka on puolet vahvistetusta kuukausimaksusta (varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 1503/2016 § 10). Varhaiskasvatuksen aloitusta on mahdollista muuttaa jo vahvistetusta päätöksestä ilmoittamalla muutoksesta viimeistään edellisenä päivänä ennen myönnetyn varhaiskasvatuksen alkua. Varhaiskasvatuksen maksu peritään varauspäivästä alkaen. Ensimmäinen varauspäivä on päivä, jona lapsen varhaiskasvatuspaikka on myönnetty.

Huoltajia pyydetään tutustumaan tähän maksuohjeeseen ja toimittamaan pyydetyt tiedot Daisyssä varhaiskasvatuksen maksun määräämistä varten mieluiten jo varhaiskasvatuspaikkaa haettaessa. Pyydetyt tiedot tulee toimittaa liitteineen, muutoin maksupäätös laaditaan täysimääräisenä. Ellei palkkatodistustietoja tai muita tarvittavia asiakirjoja maksun määräämiseksi ole toimitettu ajoissa, maksu määrätään korkeimman maksuluokan mukaisesti.

Uusien asiakkaiden osalta tuloselvitystiedot on toimitettava viimeistään 2 viikon aikana varhaiskasvatuksen alkamisesta. Varhaiskasvatuksen maksujen määrittämistä varten toimitetaan huoltajan/huoltajien sekä lapsen tulotiedot ja niihin liittyvät liitteet (palkkatodistus, verotustodistus) sähköisesti Daisy:ssa. Jos tämä ei perustellusta syystä ole mahdollista, täytyy asiasta ilmoittaa hyvissä ajoin varhaiskasvatuspäällikölle, jolloin perheelle voidaan mahdollistaa paperinen tuloselvitys. Vaihtoehtoisesti tulotietoja ei tarvitse toimittaa lainkaan, mikäli huoltaja vahvistaa hyväksynnän korkeimmasta varhaiskasvatuksen maksusta Daisyssä. Mikäli kuukausitulot vaihtelevat, ilmoitetaan viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen tulokertymä. Yrittäjät ja maanviljelijät toimittavat ennakkoverolaskelman ja/tai yrityksen tuloslaskelman. Opiskelijat toimittavat lisäksi opiskelutodistuksen.

Perhepäivähoidossa noudatetaan samoja käytänteitä kuin kunnan muussakin varhaiskasvatuksessa. Perhepäivähoidon varhaiskasvatuksen sijoituspäätös, hoitopaikkapäätös, hoitoaikojen ilmoittaminen, muutosilmoitukset, perhepäivähoidon muu asiointi kuten muutoksista ilmoittaminen, hoidetaan Daisyssä. Perhepäivähoidossa käytössä olleet hyvityspäivät poistuvat Daisy järjestelmän käyttöönoton myötä.

Asiakkaan tilanteesta johtuva tilapäinen tai satunnainen hoitokuukauden aikana tapahtuva varhaiskasvatuksen vähyys ei aiheuta maksun alennusta. Varhaiskasvatuspäivillä tarkoitetaan tässä ennakkoon sovittuja, ei vain todellisia käyttöpäiviä.

Kun varhaiskasvatuksen asiakassuhde alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään käytettyjen päivien lukumäärän mukaan kuukausimaksua alhaisempana (varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 1503/2016 § 4). Varhaiskasvatuspäivillä tarkoitetaan ennalta varattuja ja ilmoitettuja aikoja, ei vain todellisia varhaiskasvatuksen käyttöpäiviä. Jo sovittu päivä huomioidaan kuukauden aikavarauksessa, eikä esimerkiksi sairauden tai muun syyn vuoksi peruuntunutta käyttöaikaa voi siirtää toiseen ajankohtaan. Varhaiskasvatuksen maksu peritään lapsen sijoituspäätöksen mukaisesti varhaiskasvatuksen aloituspäivästä alkaen.

Lapsen varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikka irtisanotaan huoltajan tekemällä ilmoituksella Daisyssä, jolloin myös mahdollinen maksun muodostuminen päättyy. Varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa mahdollisimman varhain, jos mahdollista, viimeistään kuukautta ennen viimeistä hoitopäivää. Mikäli asiakkaalla ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin Daisyssä, varhaiskasvatuspaikan kirjallinen irtisanominen toimitetaan varhaiskasvatuspäällikölle esim. esim. sähköpostilla.

Tilapäiset poissaolopäivät eivät alenna lapsen maksua, mutta sovittua kuukausimaksua voidaan alentaa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa yli puolet varatusta varhaiskasvatusajasta kalenterikuukauden aikana tai yli kymmenen päivää, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan. Jos lapsi on muusta syystä ennalta ilmoittamatta poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Lapsen ollessa poissa varhaiskasvatuksesta, maksua ei peritä huoltajan isyysrahajakson aikana. Isyysrahajaksosta johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava viimeistään 2 viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamista.

Huoltajan vuosiloman/lomautuksen vuoksi keskeytyvästä lapsen varhaiskasvatuksesta peritään normaali kuukausimaksu siihen saakka, kun paikka on myönnetty tai kunnes perhe Daisy:ssa/kirjallisesti irtisanoo lapsen varhaiskasvatuspaikan.

Jos varhaiskasvatuspaikkaa ei käytetä vähintään kahden peräkkäisen kokonaisen kesäkalenterikuukauden aikana (joko 1.6.-31.7. tai 1.7.-31.8. tai 1.6.-31.8.) tai vähintään 61 peräkkäisen kalenteripäivän aikana 1.6.-31.8. ja vanhemmat ovat ilmoittaneet sen Daisyssä vuosittain 30.4. mennessä, maksua ei peritä kyseiseltä ajalta. Tällöin poissaoloaikana ei ole oikeutta kotihoidon tukeen. Vain määräaikaan mennessä saapuneet ilmoitukset huomioidaan päätettäessä kesäajan keskeytyksen maksuhyvityksestä.

Myöhässä tulleet ilmoitukset eivät edellytä maksuhyvityksen myöntämistä ilmoitetulle ajalle ja varhaiskasvatuksen laskutuksessa noudatetaan lapselle tehtyä maksupäätöstä.

Tilapäisestä hoidosta, jonka kesto on enintään 5 päivää ja joka ei ole toistuvaa peritään maksua 19 € päivältä riippumatta hoitopäivän pituudesta. Sama maksu peritään kaikilta tilapäisessä olevilta sisaruksilta.

 

Sisältöjulkaisija

Jenna Gröhn

vt varhaiskasvatuspäällikkö
 050 533 6707
jenna.grohn@edu.juuka.fi

Sari Kuronen

Vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
 050 477 7585
sari.kuronen@edu.juuka.fi