Vireillä olevat kaavat

Murupolku

Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

Kaavojen laadinnan yhteydessä asetetaan kaava-asiakirjat julkisesti nähtäville kuntalaisten tiedonsaannin vuoksi. Näitä asiakirjoja ovat mm.

  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

  • kaavaluonnos

  • kaavaselostuksen luonnos

  • kaavaehdotus

  • kaavaselostus

  • erilliset selvitykset

Kaavahankkeita koskevat viralliset kuulutukset julkaistaan paikallislehti Vaarojen Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla

Juuan kunnassa vireillä olevat kaavat:

Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+, ehdotus

Nähtävillä 7.10. - 8.11.2021

Kuulutus

Kunnanhallituksen päätös 4.1.0.2021 § 143

Kaavaehdotus, kartta, STRYK

Kolin vaikutusalueen STRYK_kaavaselostus liitteineen

 

Pielisen rantaosayleiskaavan muuutos, Pyykkölä 176-409-11-24, luonnos

Kuulutus

Kunnanhallituksen päätös 21.6.2021 § 90

OAS, luonnos

Kaavakartta, luonnos

Kaavaselostus, luonnos

 

Pielisen rantaosayleiskaavan muuutos, Louhiniemi 176-406-7-67, luonnos

Nähtävillä 23.9. - 25.10.2021

Kuulutus

Kunnanhallituksen päätös 20.9.2021 § 131

Kaavakartta, luonnos

Kaavaehdotus liitteineen


Koli-Ahmovaaran osayleiskaava 2040+, luonnnos

Koli-Ahmovaara_OYK, kaavakartta, luonnosvaihe, 1_20000

Koli-Ahmovaara, OYK, kaavaselostus, luonnosvaihe

Kunnanhallitus, pöytäkirjanote §22 Koli-Ahmovaara osayleiskaavan luonnos

Liite 1, Koli-Ahmovaara OYK, OAS, luonnosvaihe

Liite 2, Kunnan, valtion ja seurakunnan maanomistus

Liite 3, Koli- Ahmovaara OYK, liikenneselvitys

Liite 4, Yhdyskuntatekninenverkosto

Liite 5, Pilaantuneet maa-ainekset, kohteet

Liite 6, Viranomasineuvottelun muistio

Liite 7, Maisemaselvitys liitteineen

Liite 8, Rakennettu kulttuuriymparistö

Liite 9, Arkeologinen inventointi

Liite 10, Luontoselvitys

Liite 11, OAS_Lausuntojen ja mielipiteiden vastineet

Liiteaineisto 1, Matkailuvisio

Liiteaineisto 2 Mitoitusnormit Ahmovaara

OAS, kuulutus

Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+, OAS

 

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen kuulutus.pdf

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, OAS.pdf

Kunnanhallitus 25.01.2021 § 17, pöytäkirjan ote.pdf

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, kaavakartta (luonnosvaihe).pdf

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, kaavaselostus.pdf

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, liikenneselvitys.pdf

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, meluselvitys.pdf

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, rakennetun kulttuuriympäristön inventointi.pdf

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu,muistio.pdf