Kaavoitustaksat

Kaavoitustaksat

Kaavoitustaksat

Palkkio peritään jos kaava tai kaavamuutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta.

Asemakaavan, ranta-asemakaavan ja yleiskaavan laatimisesta ja muuttamisesta perittävät palkkiot

 

1.    Kaavan laatimesta ja muutoksesta, joka on vaikutukseltaan vähäinen, peritään muutoksen hakijalta 500 euroa.

 • Vähäisiä muutoksia on esim: asemakaavamuutokset joissa tonttia laajennetaan, tonttia koskevia määräyksiä tarkistetaan tai omakotitontin järjestelyjä muutetaan.

 

2.    Kaavan laatimesta ja muutoksesta, joka on vaikutukseltaan merkittävä, peritään muutoksen hakijalta 1000 euroa.

 • Merkittäviä muutoksia on esim: rakennusoikeuden muutos, muutos joka koskee esimerkiksi useampaa asuintonttia tai yhtä laajaa tai useampaa pientä teollisuustonttia tai esimerkiksi vähäinen liikerakennustonttia koskeva järjestely

 

3.    Kaavan laatimisesta ja muutoksesta, joka on poikkeuksellisen suuritöinen ja josta on ennalta sovittu muutoksen hakijan kanssa, peritään hakijalta aikaveloitukseen perustuvat todelliset kustannukset.

 • Aikaveloituksen perusteena käytetään muutokseen laatimiseen käytettyjä työtunteja. Tuntiveloitusyksikkönä on työsuoritukseen osallistuneiden henkilöiden kuukausipalkka sosiaalikuluineen jaettuna 150:llä.

 • Lisäksi peritään yleiskustannuksena, joka sisältää kopiointi-, monistus- ja tarvikekustannukset 30 % sekä työnantajalle aiheutuneina muina henkilömenoina 20 % eli yhteensä 50 % tuntilaskutuksen kokonaissummasta.

 • Asemakaavan / asemakaavan muutoksen edellyttämien, ulkopuolisella asiantuntijalla teetettävien selvitysten kustannukset laskutetaan täysimääräisenä muutoksenhakijalta kaavoituksesta perittävien korvausten ja maksujen lisäksi.

 

4.    Ranta-asemakaavan käsittelykustannukset

 • Ranta-asemakaava on aina maanomistajan kaava jossa maanomistajalle tulee kaikki suunnittelukustannukset. Alla olevat palvelumaksut koskevat ainoastaan käsittelyä kunnassa ranta-asemakaavan käsittelyn ja hyväksymisen yhteydessä.

 • Yksityisen toimittaessa kunnan käsiteltäväksi laadituttamansa ranta-asemakaavan tai muutoksen peritään käsittelykustannuksina 700 euroa.

 

5.     Maksujen alentaminen

 • Mikäli asemakaava/asemakaavan muutos edistää rakennussuojelua tai on muutoin yleisen edun mukainen, tai laadinnan työmäärä arvioidaan kaavan laajuuteen nähden tavanomaista pienemmäksi, voidaan maksua alentaa enintään 50 %.

 

6.    Kuulutuskustannukset

 • Asemakaavan laatimiseen tai muuttamiseen kuuluvien kuulutusten kustannukset peritään hakijalta todellisten kustannusten mukaan, kuitenkin vähintään 170 euroa. (Kuulutuksia tulee 2 – 4 kpl seuraavasti: vireilletulosta ilmoittaminen (MRL 63§), valmisteluaineiston nähtäville asettaminen (MRL 62§), kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville (MRL 65§), kaavan voimaantulo (MRL 200§)

 

7.    Palkkion suorittaminen

 • Hakijan on suoritettava asemakaavan laatimisesta tai asemakaavan muutoksesta perittävä kiinteä palkkio kahdessa erässä siten, että puolet kiinteästä palkkiosta suoritetaan ennen kaavamuutoksen laadinnan käynnistymistä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisessa tarkoituksessa (luonnosvaiheen nähtävilläolo).

 • ja loppuosa palkkiosta sekä kuulutuskustannukset muutoksen tultua lainvoimaiseksi. Menettelyä noudatetaan myös milloin on kysymys maankäyttösopimuksen soveltamisesta.

 • Jos hakija peruu hakemuksen ennen hyväksymispäätöstä, ei ennakkoon perittyä maksua palauteta.

 • Aikaveloitukseen perustuvan palkkion osalta kunta voi vaatia, että hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus asemakaavamuutoksen arvioitujen kustannusten suorittamisesta.

 • Mikäli muutosta on pyytänyt useampi kuin yksi maanomistaja, palkkiot ja kuulutuskustannukset jaetaan heidän välillään rakennusoikeuden mukaisessa suhteessa.

 • Palkkio ja kuulutuskustannukset määräytyvät sen taksan perusteella, joka on voimassa maksuluokan määräämishetkellä.

 

Hinnat arvonlisäverottomia (0%). Taksassa mainittuihin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.