Kouluterveydenhuolto ja oppilashuolto

Murupolku

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto ja oppilashuolto

Kouluterveydenhuollon piiriin kuuluvat kaikki Juuan koululaiset ja opiskelijat.

Oppilashuolto1

KOULUN TERVEYDENHOITAJANA

Kouluterveydenhoitajana toimii Sari Vallius p. 013 330 9705, sari.vallius@siunsote.fi.

Kouluterveydenhuollon tilat sijaitsevat Poikolan koulun toisessa kerroksessa, huoneessa 240.

Kouluterveydenhoitaja on paikalla maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.
Vastaanotto toistaiseksi vain ajanvarauksella.

Yhteyden terveydenhoitajaan saa puhelimitse tai jättämällä yhteydenottopyynnön tai ajan voi varata verkkoajanvarauksella http://verkkoajanvarauspth.siunsote.fi tai Wilman kautta.

Terveydenhoitajaan voi olla yhteydessä mm. huoliasioissa ja rokotusasioissa. Terveydenhoitajan vastaanotolle ei voi tulla ilman ennakkoyhteydenottoa.

Tule kouluun ja vastaanotolle vain terveenä!

Koululaisten sairaanhoito toteutuu pääasiallisesti terveysasemalla, pois lukien koulutapaturmat ja kesken koulupäivän sairastumiset. Alle 12 -vuotiaan lapsen sairastumiseen liittyvät todistukset työantajaa varten haetaan terveyskeskuksesta.

Kouluterveydenhoitajan tarkastukset on suunniteltu tehtäväksi kaikille ikäluokille. Nk. laajat terveystarkastukset tehdään 1, 5 ja 8 luokalla. Oppilaiden laajoihin terveystarkastuksiin sisältyy lapsen tai nuoren terveydentilan arvion lisäksi lääkärin ja terveydenhoitajan yhdessä lapsen, nuoren ja hänen huoltajiensa kanssa tekemä koko perheen hyvinvoinnin arvio, tarvittaessa huoltajien suostumuksella, moni ammatillista yhteistyötä hyödyntäen. Suun terveystarkastus on myös osa laajaa terveystarkastusta.

Huoltajan pitäisi olla läsnä lapsensa laajoissa terveystarkastuksissa, joko terveydenhoitajan ja/tai lääkärin osuudessa.
 

KOULULÄÄKÄRIN vastaanotolle varataan aika terveydenhoitajan kautta. Koululaisten sairaanhoito ei pääasiallisesti kuulu koululääkärin vastaanotolle, vaan terveysasemalle. Poikkeuksena kuitenkin esim. ADHD- lääkityksen seurannat ja erikoissairaanhoidon määräämät lääkäriseurannat. Koululääkärin vastaanotto on Poikolan koululla huoneessa 241.

Nuorison terveystodistus (lääkärintodistus, joka käy mm. erilaisia ajokortteja varten) annetaan maksutta kaikille kahdeksasluokkalaisille ja niille yhdeksäsluokkalaisille, jotka eivät ole jostain syystä saaneet todistusta kahdeksannen luokan aikana.


KOULUPSYKOLOGIN tehtäviä hoitaa mielenterveys- ja perheneuvolan psykologi Anu Sirviö, puh. 013 330 5477 ma - pe klo 10 – 11.
Koulupsykologin vastaanotto on Poikolan koululla huoneessa 241.


KOULUKURAATTORIN tehtävät tarjoaa Siun sote. Koulukuraattorina toimii Helena Mutanen

Koulukuraattorin työhuone sijaitsee Poikolan koululla huoneessa 241. Voit varata aikaa kuraattorille Helena Mutaselle tekstiviestillä, sähköpostilla tai Wilman kautta.
Yhteystiedot: helena.mutanen@siunsote.fi Puh. 013-330 5447.

Oppilas voi ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos mielessä on asioita, joista haluaisi jutella aikuisen kanssa. Oppilas voi pyytää myös vanhempaansa tai opettajaansa ottamaan yhteyttä kuraattoriin.

Esim:
- koulussa tuntuu vaikealta (kaverisuhteet, kouluun tuleminen, koulussa työskentely)
- vapaa-ajalla on vaikeaa (kavereiden kanssa, harrastuksissa)
- kotona on hankalaa (riitaa perheenjäsenten kesken, päihteiden käyttöä, mielenterveys- ongelmia
- omat jutut painavat mieltä (yksinäisyys, masennus)

Huoltaja voi ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos huoli liittyy lapseen tai perheen tilanteeseen.

Jo huoleen tarttuminen ja asiasta ääneen puhuminen usein helpottaa oloa ja selkiinnyttää omia ajatuksia. Koulukuraattori pystyy tarjoamaan ulkopuolisen näkökulman tilanteeseesi ja tarvittaessa ohjaamaan eteenpäin oikeaan paikkaan tarvitsemasi tuen saamiseksi. Koulukuraattorin työskentely on luottamuksellista. Tapaamisella puhutuista asioista ei mene tietoa ulkopuolisille, ellei asiasta erikseen sovita.


Koululaisten on mahdollista saada RAVITSEMUSTERAPEUTIN palveluita. Ajanvaraus ravitsemusterapeutille tehdään kouluterveydenhoitajan kautta.


Ensimmäinen kouluterveydenhuollon piirissä tapahtuva SILMÄLÄÄKÄRILLÄ käynti on maksuton. Terveydenhoitaja huolehtii käytännön ohjaamisesta/järjestelyistä. Silmälääkäripalvelu toteutetaan Siun Soten toimesta silmäkeskuksessa Pohjois-Karjalan keskussairaalassa. Seuraavista käynneistä ja aikavarauksista silmälääkärin tai optikon vastaanotolle huolehtivat oppilaat yhdessä huoltajiensa kanssa.


HAMMASHOITO on maksuton alle 18 -vuotiaille. Kaikki alle 18 -vuotiaat kutsutaan hammastarkastuksiin hammaslääkärin tai suuhygienistin tekemän yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan. Hammashoitoajat toimitetaan luokanvalvojalle tai suoraan kotiin oppilaan nimellä. Mikäli lähetetty aika ei käy, aika on peruttava viimeistään aikaa edeltävän päivän aamuna. Peruutukset ja ajanvaraukset hyvissä ajoin hammashoitolan toimistoon puh. 013 330 2432, avoinna ma – pe klo 8.00 -10.00. Käyttämättä jätetystä hammashoitoajasta peritään yli 15-vuotiailta 51,40 euron maksu.

Terveyskeskuksen FYSIOTERAPIAN palvelut ovat koululaisten käytössä. Ajanvaraus tehdään kouluterveydenhoitajan kautta tai suoraan fysioterapiaan, puh. 013 330 7532, ft. Pirjo Nevalainen.

Oppilashuoltoa toteutetaan Juuan kunnan opiskeluhuollon kuntakohtaisen suunnitelman mukaisesti. Voimassa oleva oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan 1.8.2014.

Koulussa on monialainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on ennaltaehkäistä ongelmia ja kehittää koulutyötä. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Oppilashuoltoryhmän vastuullisena vetäjänä ja puheenjohtajana toimii rehtori.

Monialaista yksilökohtaista oppilashuoltoa tarjotaan, kun huoli liittyy yksittäisen oppilaan psyykkiseen, fyysiseen tai sosiaaliseen hyvinvointiin.

Yksilöllinen oppilashuolto käynnistyy huoltajan, opettajan tai oppilaan kanssa työskentelevän ammattilaisen ottaessa yhteyttä oppilashuollon työntekijään.

Yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoaa se koulun tai oppilashuollon palveluita tarjoava työntekijä, jolla herää huoli oppilaasta ja jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu.

 

PEDAGOGINEN TUKI

Pedagoginen monialainen tukiryhmä huolehtii perusopetuslain mukaisesti yksittäisen oppilaan oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvistä tuen portaiden asioista. Koulun alaluokilla (esiopetuksesta kuudenteen luokkaan), yläluokilla (7-9) ja pienluokilla on omat pedagogiset tukiryhmänsä. Rehtori vastaa koko koulun pedagogisesta tuesta ja on mukana ryhmissä. Pedagogiset tukiryhmät kokoontuvat kerran viikossa.

Oppilashuollon ja kolmiportaisen tuen toimijoihin kuuluvat myös kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, sosiaalityöntekijä ja koulukuraattori.

 

OPPILAAN SAAMAT TUEN MUODOT

Suomen peruskouluissa noudatetaan kolmiportaista tuen mallia. Portaat ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tukimuodot suunnitellaan yksilökohtaisesti. Tuen portaalta toiselle siirryttäessä oppilaasta laaditaan pedagoginen arvio tai pedagoginen selvitys. Tehostetun tuen vaiheessa oppilaalle voidaan tehdä joissakin oppiaineissa oppimissuunnitelma. Erityisen tuen vaiheessa laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämissuunnitelma). Nämä löytyvät lapsesi kohdalla Wilmasta, kohdasta tuki.

Oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta missä oppiaineessa tahansa. On tärkeää, että tukiopetus voidaan aloittaa ajoissa. Opettaja tarjoaa tukiopetusta, kun se hänen mielestään on tarpeen, oppilas voi pyytää sitä itse tai huoltaja voi sitä pyytää.

Heikkoa arvosanaa ei anneta todistukseen ilman, että ensin on järjestetty oppilaalle mahdollisuus tukiopetukseen tässä aineessa.

Tukiopetusta annetaan yleensä seuraavissa tilanteissa

- kun havaitaan ongelmia oppimisessa

- ennakoivana tukiopetuksena vaikeiden asioiden yhteydessä

- pitempien sairauspoissaolojen jälkeen.

Tukimuodot ovat osa perusopetusta, eikä niistä voi kieltäytyä.

 

Jos lapsen perheolosuhteissa tapahtuu muutoksia huoltajuuden suhteen, niistä pyydetään ilmoittamaan luokanopettajalle tai luokanvalvojalle.

Oppilaanohjauksen tarkoituksena on ohjata, auttaa ja tukea niin, että jokainen Poikolan koulun oppilas selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan ja kykenee tekemään hänelle soveltuvia tulevaisuuden suunnitelmia. Koulu tukee oppilaan persoonallista kasvua, edistää opiskelutaitoja sekä antaa tukea jatko-opintoihin hakeutuessa. Luokilla 1–6 oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja ja luokilla 7–9 oppilaanohjaaja yhteistyössä erityisopettajien ja luokanvalvojien kanssa. Luokilla 7–9 oppilaanohjaus muodostuu luokkatunneista, pienryhmäohjauksesta sekä yksilöohjauksesta. Oppilaanohjauksessa pyritään tehostamaan aineenopettajien ja luokanvalvojien ohjausvastuuta. Pienluokkien oppilaanohjauksesta vastaavat erityisluokanopettajat.

Yhteystiedot:

Kristiina Tallgren 7. - 9. luokat, kristiina.tallgren@edu.juuka.fi p. 040 104 2158

Jetta Pääskyvuori, laaja-alainen erityisopettaja, jetta.paaskyvuori@edu.juuka.fi, p. 040 104 2456

Oppilaat on vakuutettu koulutapaturman varalta ns. KOULULAISVAKUUTUKSELLA.
Vakuutuksen perusteella korvataan tapaturmat, jotka sattuvat varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, välitunnilla ja otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman mukaisiin yhteisiin urheilusuorituksiin, retkiin, käynteihin näyttelyissä, museoissa, tehtaissa jne. (myös leirikoulut). Vakuutus korvaa vain henkilövahingot, ei aineellisia vahinkoja (esim. vaatteet, silmälasit, kännykät).

Koululaiskuljetuksien käytännön järjestelyistä vastaa hyvinvoinnin palvelualueen kanslisti Tuija Gröhn puh. 040 104 2403.

Juuan kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen kouluun, jos

– esiopetuksessa olevan oppilaan koulumatka ylittää kilometrin
– 1.–6. luokan oppilaan koulumatka ylittää 3 km
– 7.–9. luokan oppilaan koulumatka ylittää 5 km.

Alle 13-vuotiailla päivittäinen koulumatka saa kestää 2,5 tuntia. Jos oppilas on täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää 3 tuntia.


Koulukuljetusperusteisiin voi tutustua tarkemmin: https://www.juuka.fi/oppilaskuljetukset

Koulussa opetetaan liikennekäyttäytymistä. Liikennesäännöistä ja koulumatkojen turvallisuusasioista on hyvä keskustella myös kotona

Koulussa tai kouluaikana syntyneestä vahingosta tulee ilmoittaa heti valvojalle, rehtorille tai kansliaan. Tahallisesta särkemisestä aiheutuneet vahingot on oppilaan tai huoltajan korvattava.

Kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon yhteystiedot

KOULUTERVEYDENHUOLLON YHTEYSTIEDOT
 

Sari Vallius
kouluterveydenhoitaja
p. 013 330 9705
sari.vallius@siunsote.fi

Anu Sirviö
koulupsykologi
p. 013 330 5477
anu.sirvio@siunsote.fi


Helena Mutanen
koulukuraattori
p. 013 330 5447
helena.mutanen@siunsote.fi

Sisältöjulkaisija