05.07.2016 10:59 | Markus Hirvonen

Kunnanjohtajan johtajasopimus, mikä se on?

-

 

Uudessa kuntalaissa on määräys kunnan ja kunnanjohtajan välisestä johtajasopimuksesta. Minun sopimukseni etenee syksyn aikana poliittisten päättäjien hyväksyttäväksi ja on siksi hyvä avata, mikä johtajasopimus oikein on. Jos asiaa yksinkertaistaa, sopimuksessa sovitaan:

  1. Kunnanjohtajan tehtävät

  2. Kunnanjohtajan työn edellytykset

  3. Kunnanjohtajan ja poliittisten päättäjien tehtävänjako

  4. Menettelyt ristiriitatilanteissa

 

 

Kunnanjohtajan tehtävät määräytyvät kuntalain mukaan. Kunnanjohtaja hoitaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa, toimii kunnanhallituksen esittelijänä ja kuntaorganisaation johtajana. Eli olennaista on, että kunnanjohtaja vastaa niin kutsutusta operatiivisesta johtamisesta kunnassa.

 

Hyvän kuntajohtamisen edellytyksenä ovat eri toimijoiden selkeät roolit ja työnjako. Kuntalaki luo perustan poliittisen ja ammatillisen johdon perustehtävän määrittelyyn ja sitä kautta työnjakoon. Sen lisäksi on syytä sopia johtamisen eri rooleista ja noudatettavista menettelytavoista. Toimintakulttuuri sekä henkilökohtaiset ominaisuudet ja elämäntilanteet luonnollisesti otetaan huomioon työnjaossa. Yhteinen näkemys työnjaosta ja rooleista on tärkeää sekä johtajuuden uskottavuuden että julkisuuskuvan kannalta.  Kunnanhallitus on toimielimenä kunnanjohtajan esimies, ja operatiivinen johtamisvastuu on kunnanhallituksen puheenjohtajalla. Hallituksella on vastuu rakentaa ja ylläpitää vahvaa perustaa poliittisen ja ammatillisen organisaation yhteistyölle ja yhteistyökulttuu­rille. Tämä tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että poliittinen päätöksenteko ei puutu operatiiviseen johtamiseen kunnassa ja kunnanjohtaja ei sekaannu poliittiseen organisaation johtamiseen. Johtajasopimus on käytännön työväline määriteltäessä johtamisen tavoitteita ja työnjakoa poliittisen ja ammatillisen johdon välillä.

 

Johtajasopimuksella turvataan kuntajohtajalle onnistumisen edellytykset ja selkeytetään johtajan liikkumavaraa tavoitteiden saavuttamiseksi. Ennalta sovituilla pelisäännöillä ja menettelytavoilla voidaan tehdä päätöksenteosta ja johtamisesta asianmukaista, ennustettavaa ja luotettavaa, yksinkertaistaa toimintaa monimutkaisissa tilanteissa sekä ennaltaehkäistä ristiriitoja. Lisäksi johtajasopimuksella parannetaan kuntajohtajan työn tulosten ja palkkauksen arviointia sekä varmistetaan, että kuntajohtajan asema säilyy hyvän työnantajapolitiikan ehdot täyttävänä myös ristiriitatilanteissa.

 

Kuntajohtajasopimukset ovat yleensä keskusteluissa silloin, kun jossakin kunnassa käytetään ns. erorahapykälää. Kuitenkin sopimuksessa on lukuisia kunnan johtamisen kannalta tärkeämpiä asioita, jotka jäävät helposti erorahakorvaus-keskustelun alle.  Työnjaon lisäksi tärkeitä asioita ovat mm. työn painopistealueet ja työssä kehittyminen.

 

 

Sopimukseen kirjataan yleensä tehtävän hoitamisen edellytyksiin, työn arviointiin ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen liittyviä asioita. Sopimuksessa on mahdollista määrätä myös erokorvauksen myöntämisessä noudatettavasta menettelystä. Tässä yhteydessä voidaan sopia mm. siitä, kenen välillä käydään neuvottelut kunnanjohtajan mahdollisesta vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta korvausta vastaan ja ottaa kantaa erokorvauksen määrään tai sen määräytymisperusteeseen. Selvyyden vuoksi on syytä mainita siitä, että sopimuksesta päättäminen kuuluu valtuustolle.

 

Kunnan ja kunnanjohtajan kannalta on tärkeä sopia mahdollisten ristiriitatilanteiden hoitamisesta jo etukäteen johtajasopimuksessa. Jos ristiriitatilanteiden hoitamisesta ei ole sovittu tai mikäli sopimukset ovat epäselviä, voidaan kunnassa joutua pitkään ja hankalaan erottamisprosessiin, joka on ikävä ja kallis sekä kunnalle että kunnanjohtajalle ja joka pahimmillaan kiinnittää huomion henkilökysymyksiin ja pois kunnan johtamisen kannalta keskeisistä asioista. Ristiriitatilanteisiin liittyvä sopimuskohta tarvitaan siksi, että kunnanjohtajalla on erikoinen asema suhteessa virkasuhdeturvaan. Kunnanjohtajan tulee nauttia valtuuston luottamusta ja ilman luottamusta virkasuhde voidaan päättää. Näin ollen on selkeämpi sopia menettelystä, jolla luottamuspulan syntyessä asia voidaan ratkaista.

 

Kun sopimus on tehty ja siihen on sitouduttu molemmin puolin, on johtaminen ja mahdollisten ristiriitatilanteidenkin selvittäminen helpompaa.

 

Lisää kommentti


Lähettäjä: 
Sähköpostiosoite: 
Kuvavarmennus
 
« Takaisin

Juuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
p. 040 104 2865 (Neuvonta ja yhteispalvelupiste)

p. 040 104 2000 (Juuan kunnan vaihde)
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »