03.02.2020 15:47 | Markus Hirvonen

Siun sote:n YT-neuvottelujen tuloksen vaikutus Juukaan toistaiseksi vähäinen

 

Juuan sote-palveluista vastaava Siun sote päätti Yt-menettelynsä viime viikon perjantaina. Neuvottelutulos hyväksyttiin äänestyksen jälkeen, joka kertoo asian vaikeudesta monelle kunnalle. Suurempi sote toteuttaa isoa rakennemuutosta ja talouden paineet ovat massiiviset. Sen vuoksi kuntayhtymä tekee useita erilaisia toimenpiteitä talouden saamiseksi tasapainoon, joista vaikeampana on varmasti 60 henkilön irtisanominen. Se on yksilölle aina vaikea henkilökohtainen kriisi, joka järkyttää perusturvallisuuden tunnetta. Toivottavasti organisaatiosta löytyy uusia töitä, jos entinen tässä prosessissa lakkautetaan. Ainakin hoitajataustaisten työntekijöiden voisi kuvitella sijoittuvan helposti uudelleen hoitotyöhön, joka kärsii osaajapulasta. Jokainen irtisanottava tarvitsee joka tapauksessa tukea vaikeassa tilanteessa.

 

Mitä neuvottelutulos merkitsee Juuassa ja juukalaisille ihmisille? Tämä on oma analyysini asiasta. Yleisesti voisi todeta, että vaikutus on kohtuullisen vähäinen siksi, että Juuan osalta merkittävimmät palvelutason muutoksiin johtaneet päätökset on tehty jo aiemmin. Näitä ovat olleet vuodeosaston muuttaminen hoitosoluksi ja palveluasumisen paikkojen merkittävä vähentäminen.


Irtisanomiset:

Tiedossani ei ole, että Juuan kunnan alueen sote-työntekijöitä olisi irtisanottavien joukossa. Korjaan kirjoitustani, jos näin on, mutta kunnalla ei luonnollisesti ole oikeutta saada nimilistoja irtisanottavista. Näin ollen tietoni perustuu Sote:sta saatuun yleiseen tietoon. Näin ollen tällä osalla yt-neuvotteluja en katso olevan vaikutusta Juuan kunnan sote-palveluihin. Yleisellä tasolla asiaa voidaan arvioida sitten, kun tiedämme mahdollisten irtisanomisten vaikutuksista palvelutasoon. Siun sote:n johto on kertonut, ettei irtisanomisilla ole vaikutusta kansalaisten palvelutasoon.

Henkilöstöä ei lomauteta, joka on hyvä lopputulos. Lomautus sote:ssa maksaa enemmän kuin säästää.

 

Henkilöstörakenteen muutos

Tästä kokonaisuudesta ei ole vielä kuntaan tullut tarkempaa tietoa. Yt-neuvottelujen perusteella tämä kohdistuu erityisesti sosiaalihuoltoon. Juuassa on tällä hetkellä erinomaisesti toimivat sosiaalipalvelut ja ammattitaitoiset työntekijät. Juuan mitoitukset ovat tällä hetkellä niin pienet, ettei niistä enää voi supistaa. Näin ollen tämä muutos ei vaikuta sosiaalipalvelujen laatuun meillä ainakaan lyhyellä aikavälillä

Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu jatkuu ja laajenee. Se on työpaikan sisäistä työnjärjestelyä uudelleen, joten kuntalaisille asiat ei pitäisi näkyä. Ainoastaan se voi näkyä silloin, jos henkilöstö äänestää laajasti jaloillaan systeemiä vastaan ja kuntaan tulee sen vuoksi henkilöstöpula. Mutta kyse on työajan käytön tehostamisesta, joka ei suoraan näy kansalaiskontaktissa.

Vuokratyövoiman käyttöönotto sijaisuuksissa vaikuttaa kunnassa asuviin ja sote:ssa lyhytaikaisesti työskenteleviin sijaisiin. Tähän asti sijaiset on otettu työsuhteeseen suoraan Sote:lle. Jatkossa sijaiset lyhyisiin 1-2 päivää kestäviin sijaisuuksiin otetaan Sarastia Rekryn kautta. Jokaisen sijaisen kannattaa seurata Siun sote:n viestintää asiasta, koska tässä on jonkin verran siirtymäaikaa. Jotta sote saa jatkossakin sijaisia ja sijaiset keikkaa, yhteisen mallin rakentaminen on tärkeää.

Henkilöstöeduissa sote:n työntekijöiden e-passi sai jatkoa, joten meidän kuntosalit ja kansalaisopisto ovat edelleen sote:n työntekijöiden käytettävissä

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

 

Neuvottelutuloksen mukaiset muutokset:

  • Muutoksia esh:n lääkehoitokäytännöissä (biologiset lääkehoidot toteutetaan pistoksin tiputusten sijaan, käypä hoito -suositus)

  • Leikkaussalien käytön tehostaminen ja käyttöasteen nostaminen

  • Vuodeosastojärjestelyt keskussairaalassa ja Siilaisella, sairaansijojen sopeuttaminen vastaamaan toiminnallista tarvetta (erillinen muutosprosessi ja suunnittelu on aloitettu).

  • Yhteispäivystyksen lääkäripäivystäjäresurssin toimintalähtöinen arviointi

  • Vanhan laitekannan poistaminen

  • Ostopalveluina tapahtuvien lääkäripalvelujen uudelleenarviointi

  • Terveysasemien ilta-, yö- ja viikonloppuvastaanottojen muutokset

Näistä valtaosalla on kaikkiin kansalaisiin sama vaikutus riippumatta asuinkunnasta. Erikoissairaanhoidon muutosten vaikutuksia ei kukaan osaa arvioida ennen kuin ne laitetaan toimeksi. Lääketieteen edustajat osannevat arvioida esimerkiksi biologisten lääkkeiden muutosten vaikutuksia. Mutta juukalaisille tämä kokonaisuus on sama kuin kaikille Pohjois-Karjalan asukkaille.

Terveysasemien ilta- yö- ja viikonloppuvastaanottojen muutokset ovat puhuttaneet maakunnassa eniten. Tehdyllä päätöksellä meistä läheisin päätös koskee Nurmesta. Nurmeksesta loppuu yöpäivystys, mutta siellä säilyy ilta- ja viikonloppupäivystys. Katsoin tilastoja ja yövastaanotolla Nurmeksessa ei ole juukalaisia käynyt juuri koskaan ketään. Ilta- ja viikonloppuisin juukalaisia Nurmeksen vastaanoton käyttäjiä on ollut jonkin verran. Yökäynnit ovat juukalaisten osalta olleet Joensuun keskussairaalan yhteispäivystyksessä, kuten myös valtaosa ilta- ja viikonloppukäynneistä. Näin ollen voisi arvioida, että Juualle on tärkeää nimenomaan ilta- ja viikonloppuajat Nurmeksessa. Koska ne säilyvät, ja juukalaiset eivät ole öisin Nurmeksessa käyneet, voidaan vaikutusten sanoa jäävän kohtuullisen vähäisiksi.

Ikäihmisten palvelut

Sovittujen toimenpiteiden joukossa ei ole Juukaan kohdistuvia toimenpiteitä. Juuassa on tehty esitetyt toimenpiteet jo aiemmin tai ne ovat kesken. Keskeisin muutos on tehostetun palveluasumisen vähentäminen ja vuodeosaston muuttuminen hoitosoluksi.

Perhe ja sosiaalipalvelut

Pääsääntöisesti toimenpiteet eivät kohdistu Juukaan. Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun palkanhallinto siirtyy avustajakeskukselle oman toiminnan osalta. Tästä asiasta ei ole tietoa, mitä se tarkoittaa. Näin ollen vammaispalvelujen asiakkaille tiedotetaan sote:n toimesta tästä muutoksesta.

Hallintopalvelut:

Paljon aina kritisoidaan sitä, miten hallinto kasvaa samaan aikaan kuin muualta karsitaan. Siun sote:ssa hallintoon kohdistuu merkittävät muutokset ja supistukset, jotka muuttavat varmasti tikkamäellä sijaitsevaa hallintoyksikköä merkittävästi. Mielestäni on huomionarvioista, että myös hallinnosta on pystyttä hakemaan merkittäviä säästöjä vaikeina aikoina.

Henkilöstöpalvelut

Tässä on sama tilanne kuin hallintopalveluissa. Säästölista on merkittävät:

– Sijaistyövoima (1-90 pv) toteutetaan ostopalveluna

 – Lääkärirekrytointipalveluiden siirtäminen omaksi toiminnaksi

 – Kesänuorten ennakoivaa rekrytointia ei toteuteta vuonna 2020

– Siun säätiön tukemisen lopettaminen

 – Siun Työterveyshuoltosopimuksen kohdentaminen työperäisten sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn

– Työvoimakoordinaattorin tehtävänkuvassa luovutaan työllistettyjen koordinoinnista ja kukin kunta hoitaa työllistettyjen palveluiden koordinoinnin suoraan Siun soten lähiesimiesten kanssa

 – Sijaispalveluiden talousarviosta 2020 sijaistyövoimaa sopeutetaan 10 htv

 

Näistä kuntaan vaikutusta voi olla lääkärirekryn ottamisesta omiin käsiin. Juuan lääkäritilanne on nyt heikko, mutta se on ollut hyvä parin vuoden ajan. Rekrytointia hoiti vuosia yritys, jolla kokemusta juuri lääkärirekrystä. Toivon, että muutos onnistuu ja oma väki löytää lääkäreitä eri kohteisiin.

Juukalaisille nuorille, ja nuorille yleensä, kesätöiden lopettaminen on huono asia. Koko ala kaipaa jatkossakin vetovoimaa ja merkittävä osa kesätöissä olleista hakeutui sairaalassa löytyville aloille myöhemmin. Tämä säästö olisi kannattanut jättää tekemättä, että tulevaisuus olisi voittanut.

Työvoimakoordinaattorin osalta Juualle ei ole merkitystä, koska meillä on ollut koko ajan työntekijä hoitamassa asiaa. Tilanne säilyy ennallaan.

Sijaisten vähentämisen tilanne ei muuta Juuan tilannetta, koska täällä Sote on ottanut sijaisia vain lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Siitä ei voi poiketa jatkossakaan.

Talouspalvelut

Talouspalveluista sopeutetaan 4,9M euroa, joka on sen kokoluokkaan suhteutettuna todella iso summa. Muutokset ovat järjestelmätasolla ja toimitiloissa. Juuassa ei ole taloushallintoon liittyviä kokonaisuuksia, joten merkitys on olematon.

Pelastuslaitos

Juuan tilanne ennallaan. Yt-tuloksella ei vaikutusta palvelutasoon.

Ympäristöterveydenhuolto

Juuan tilanne ennallaan. Yt-tuloksella ei vaikutusta palvelutasoon.

 

Yhteenveto:

 

Siun sote:n yt-neuvottelujen tulos ei merkittävästi muuta Juuan tilannetta. Keskeinen syy siihen on, että Juuan palveluverkko on jo aiemmin muutettu vastaamaan Siun sote:n strategisia tavoitteita. Suoria leikkauksia palvelutasoon ei tule lainkaan ja epäsuorien vaikutuksen arvioin vähäiseksi.
 

Koko Siun sote:n menestymisen kannalta on keskeistä, että se pystyy jatkossa tuottamaan meidän jokaisen perusoikeuksia mukaiset palvelut. Meidän etu olisi, jos hallitus saisi aikaan sellaisen uudistuksen, jossa rahoitus tulisi suoraan järjestäjälle tarveperusteisesti. Ilman sitä kaikille sairaanhoitopiireille yhteinen rahoituskriisi jatkuu. Sote on yhteiskunnan tärkein peruspalvelu, joka tulee turvata meille jokaiselle jatkossakin.

Kommentit:

29.06.2020 17:25 | judi online

Lisää kommentti


Lähettäjä: 
Sähköpostiosoite: 
Kuvavarmennus
 
« Takaisin

Juuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
p. 040 104 2865 (Neuvonta ja yhteispalvelupiste)

p. 040 104 2000 (Juuan kunnan vaihde)
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »