25.09.2020 12:13 | Markus Hirvonen

Keltaista koulua ei voi säilyttää

Keltaista koulua ei voi säilyttää

 

Ensi viikolla on Juuassa keltaisen koulun pelastamiseen liittyvä kokous. Tuon tässä esille lyhyesti prosessin, miten tähän tultiin. Ja tuon esille myös seikat, jonka vuoksi koulun säilyttäminen on mahdotonta.

 

Kaikki alkoi strategiatyöstä vuonna 2017. Lokakuussa 2017 kunnanvaltuusto sai tiedoksi kouluverkkoselvityksen, jonka perusteella Juuan lapsimäärät eivät riitä jatkossa kuin yhteen kouluun. Syntyvyyden määrä noin 20:ssä lapsessa johtaa siihen, että kaikki lapset sopivat samaan kouluun.

Kouluverkkoselvityksen pohjalta kunnanvaltuusto käsitteli asiaa strategiaseminaarissa. Siellä yksimielisesti päädyttiin ratkaisuun, jossa kunnan kouluverkko keskitetään yhteen kouluun. Samalla päädyttiin ratkaisuun, jossa rakennetaan uusi koulu kaikkien tilalle. Uudisrakentamista esitettiin poikolaan.

 

Valtuustoseminaarin jälkeen strategia oli laajalla kuulemiskierroksella. Siihen voitiin lausua netissä, Ellinkulmassa, kirjastossa ja kunnantalolla. Strategian kouluverkkoon tai uudisrakentamiseen entisten tilalle ei tullut lainkaan muistutuksia/kommentteja.

 

Joulukuussa 2017 valtuusto päätti uudisrakentamisesta Poikolan alueelle. Yksi uusi koulu entisten tilalle. Päätös oli yksimielinen. Päätös sai lainvoiman, ei valituksia.

Uuden koulun suunnittelu aloitettiin alueelle. Samaan aikaan Sote:n tarve uudesta kehitysvammaisten asumisyksiköstä eteni.

 

Osana strategiaa vuonna 2018 valmistiin kiinteistöstrategia, jossa määritellään jatkossa kunnassa säilytettävät, purettavat ja kehitettävät kiinteistöt. Tätä strategiaa käsiteltiin valtuustoseminaarissa. Alusta saakka keltainen koulu oli punaisessa luokassa, purettavana rakennuksena. Missään vaiheessa kukaan ei ole esittänyt rakennuksen säilyttämistä.

 

Kiinteistöstrategia oli samoin lausuntokierroksella, siitä ei tullut lausuntoja.

 

Valtuusto hyväksyi jälleen yksimielisesti kiinteistöstrategian 19.12.2018. Siinä valtuusto teki periaatepäätöksen keltaisen koulun purkamisesta. Päätös on lainvoimainen, siitä ei valitettu.

Tämän jälkeen kunta haki purkulupaa kaikille kiinteistöille. Purkuluvan myönsi viranomaisena kuntarakennelautakunta. Lupa myönnettiin yksimielisesti ja siitä ei valitettu. Purkulupa on lainvoimainen ja purun voisi aloittaa vaikka tänään. Purkua ei ole aloitettu, koska keittiö on toiminnassa.

 

Nyt seuraava on tärkeä asia:

 

Yksimielisiin ja lainvoimaisiin päätöksiin luottaen kunta kilpailutti koulun ja kehitysvammaisten asumisyksikköjen rakentamisen alueelle siten, että keltainen koulu puretaan keväällä 2021. Näin ollen rakenteet ovat esim. palosuojausten osalta sellaiset, että keltainen koulu ei voi olla enää paikallaan toiminnan aloittaessa. Jos olisi ollut tiedossa riski, että koulu jää paikalleen, koko alueen suunnittelu olisi tehty toisin. Kehitysvammaisten asumisyksikköä ei olisi voitu tälle paikalle lainkaan rakentaa. Kehitysvammaisten asumisyksikön sijainti keskellä palveluja ja elämän toimintaa oli sekä sote:n että tulevien asukkaiden toive. Halusin esityksessäni tätä kunnioittaa, koska kehitysvammaisten oikeus omiin valintoihin on minulle todella tärkeä asia. Tämän yksikön saaminen kuntaan oli vuosien työ ja valtuuston kärkitavoite, jota me virkamiehet pidimme oikeana. Ja yksikkö haluttiin keskelle, ei syrjään.

Mielestäni koulujen suunnittelu on tehty niin avoimesti ja oikein, kun voidaan tehdä. Kaikki asiakirjat ovat olleet julkisesti nähtävillä, lausuttavissa ja valitettavissa. Olemme tehneet kaiken suunnittelun pohjautuen käyttäjien tarpeeseen ja Juuan tulevaisuuden tarpeisiin. En osaisi tehdä prosessia jälkikäteenkään paremmin, tekisin kaiken samoin.

 

Minä esitän nyt aidon huolen tulevaan.

 

Keltaisen koulun säilyttäminen paikallaan olisi meille toiminnallinen ja taloudellinen katastrofi. Mikäli kansanliike haluaa jarruttaa ja hidastaa purkamista, Suomen järjestelmästä siihen löytyy aina jokin keino. Kansanliikkeitä kannatan yleisesti, mutta tässä on nyt ajoitus hankala. Sen voi käydä toteamassa alueella, jossa näkyy noin 6 metrin päähän keltaisen koulun seinästä valmistuva kehitysvammaisten asumisyksikön seinä.

 

Olemme keskustelleet paloviranomaisten kanssa ja koulu on pakko purkaa. Kehitysvammaisten asumisyksikköä ei voida ottaa käyttöön ennen, kuin rakennus vierestä on purettu. Tulipalon sattuessa keltaisella koululla, koulun seinä muodostaa sortumisriskin keha-yksikön päälle. Tämä yksinkertainen syy estää keha-yksikön käyttöönoton niin kauan, kuin rakennus on pystyssä. Tästä syystä koulu on pakko purkaa.

 

Vetoan reilusti ja rehellisesti kaikkiin juukalaisiin tehtyjen päätösten ja koulun purkamisen puolesta. Kehitysvammaisten asumisyksikköön on jo asukkaat, jotka odottavat uuden kotinsa valmistumista. Pyydän pidättäytymään kaikista toimenpiteistä, jotka voivat hidastaa keha-yksikön käyttöönottoa.

 

Kunnassa on siis toimittu valtuuston päättämän strategian mukaisesti lakeja noudattaen.

Kommentit:

26.09.2020 18:21 | Risto Patrikainen
Markus, kommentoin perustelujasi, jotka mieluummin olisin suonut kuntalaisten kuulevan asiantuntijakuulemisessa. MH: = Markus Hirvonen RP:= Risto Patrikainen RP: Kukaan ei ole väittänyt, ettei Keltaisen koulun purkamispäätös olisi syntynyt laillisessa järjestyksessä. Eri asia on, minkä esittelyn pohjalta päätökset on tehty. MH: ”Alusta saakka keltainen koulu oli punaisessa luokassa, purettavana rakennuksena. Missään vaiheessa kukaan ei ole esittänyt rakennuksen säilyttämistä.” RP: Tämä on se kriittinen piste. Jos kunnanvaltuustossa kukaan ei ymmärtänyt Keltaisen koulun kulttuurihistoriallista arvoa eikä esittelijäkään aseta sitä tarkasteluun, on ulkopuolisten pakko siihen puuttua! MH:”Valtuusto hyväksyi jälleen yksimielisesti kiinteistöstrategian 19.12.2018.” RP: Valtuuston päätös 19.12.2018 oli ehdollinen: Jos keltaiselle koululle ei löydy muuta käyttöä… Sitä muuta käyttöä ei kuitenkaan koskaan ole kunnolla selvitetty. Ari Koivuselän ponnen keväällä 2020 edellyttämät toimenpiteet olivat koronarevohkan keskellä surkuhupaisat. MH:”Yksimielisiin ja lainvoimaisiin päätöksiin luottaen kunta kilpailutti koulun ja kehitysvammaisten asumisyksikköjen rakentamisen alueelle siten, että keltainen koulu puretaan keväällä 2021.” RP: Näinhän ei olisi tarvinnut menetellä, vaan kilpailutus olisi voitu tehdä alkuperäisen asemakaavapiirroksen (4.9.2019) pohjalta, joka olisi mahdollistanut myös keltaisen koulun säilyttämisen. Kuntarakennelautakunnan 7.7.2020 myöntämässä rakennusluvassakaan kehva-rakennusta ei olisi tarvinnut tunkea niin lähelle keltaista koulua ja se olisi voitu palo-osastoittaa. Ei voi välttyä tarkoitushakuisuudelta: sijoitetaan kehva-yksikkö mahdollisimman lähelle keltaista koulua. Tässä vaiheessa kuntalaisten toimesta oli käyty keskustelua ja tehty esityksiä keltaisen koulun säilyttämisen puolesta. Se tahtotila oli kaikkien tiedossa. MH:”Jos olisi ollut tiedossa riski, että koulu jää paikalleen, koko alueen suunnittelu olisi tehty toisin.” RP: Keltaisen koulun jääminen olisi ollut muka riski! Sen säilyttämisen puolestahan oli ollut julkista keskustelua jo kauan. Oli tehty kunnallisaloitekin koulurakennuksen säilyttämiseksi. Kaikki toimenpiteet ovat tähdänneet siihen, että keltainen koulu saadaan puretuksi konstilla millä hyväänsä. MH:”Kehitysvammaisten asumisyksikköä ei olisi voitu tälle paikalle lainkaan rakentaa. Kehitysvammaisten asumisyksikön sijainti keskellä palveluja ja elämän toimintaa oli sekä sote:n että tulevien asukkaiden toive. Halusin esityksessäni tätä kunnioittaa, koska kehitysvammaisten oikeus omiin valintoihin on minulle todella tärkeä asia. Tämän yksikön saaminen kuntaan oli vuosien työ ja valtuuston kärkitavoite, jota me virkamiehet pidimme oikeana. Ja yksikkö haluttiin keskelle, ei syrjään.” RP: Tämä kuulostaa varsinaiselta hurskastelulta. En lähtisi tekemään kehitysvammaisista ihmisistä syyllisiä keltaisen koulun tuhoamiseen. Asemakaavaan (4.9.2019) oli merkitty selkeästi kehva-yksikön paikka ja tarvittavat tilat rakennukselle ja aidatulle pihalle Keltainen koulu säilyttäen. MH:”Keltaisen koulun säilyttäminen paikallaan olisi meille toiminnallinen ja taloudellinen katastrofi.” RP: Päinvastoin! Keltainen koulu tuo paljon uusia mahdollisuuksia sekä kehva-yksikön asukkaille että kaikille muillekin kuntalaisille. Niitä esitellään asiantuntijakuulemisessa. MH:”Kehitysvammaisten asumisyksikköä ei voida ottaa käyttöön ennen, kuin rakennus vierestä on purettu.” RP: Kehva voidaan ottaa käyttöön heti, kun on rakennettu esittämäsi palomuuri keltaisen koulun ja kehva:n väliin, jos se on todella välttämätön. Se maksaa murto-osan siitä mitä keltaisen koulun järjetön purkaminen (n. 350.000 €). Tämä jallitus voi maksaa enintään palomuurin, ei onneksi enempää. MH:”Tulipalon sattuessa keltaisella koululla, koulun seinä muodostaa sortumisriskin kehva-yksikön päälle. Tämä yksinkertainen syy estää kehva-yksikön käyttöönoton niin kauan, kuin rakennus on pystyssä. Tästä syystä koulu on pakko purkaa.” RP: Keltainen koulu aikansa rakennuksena kestää monin verroin palokuormaa kuin nykyiset rakennukset. Ainut, mikä nykyisessä ruokasalissa voi romahtaa on katon sisärakenteet ja nekin romahtavat välipohjaa tai enintään lattialle, eivät hyppää kehva-yksikön päälle. – Onko muuten kehva-yksikön yläpohja palo-osastoitu. Siitä voi olla suurempi riski keltaiselle koululle, kuin päinvastoin. MH:”Kehitysvammaisten asumisyksikköön on jo asukkaat, jotka odottavat uuden kotinsa valmistumista. Pyydän pidättäytymään kaikista toimenpiteistä, jotka voivat hidastaa kehva-yksikön käyttöönottoa.” RP: Taannoin esittelemäsi palomuurinrakentamiseen menee muutama päivä. Se voidaan toteuttaa tarvittaessa muun rakentamisen yhteydessä. Ei viivettä. MH:”Kunnassa on siis toimittu valtuuston päättämän strategian mukaisesti lakeja noudattaen.” RP: Sitä ei ole kukaan kyseenalaistanut, mutta mikään säädös ei estä valtuustoa perumasta Keltaisen koulun purkamispäätöstä. Sen eteen tehdään töitä. Toivo lepää seuraavassa valtuustossa ja uudessa kunnanjohtajassa.
02.10.2020 15:55 | Markku Honkanen
Koulun purkamisen perusteet ovat täysin oikeat. Se ympäristö muuttuu niin voimakkaasti, ettei sen säilyttäminen edes maisemallisesti ole mitenkään perusteltua.
07.10.2020 19:32 | tOPI KaLLINEN
Koko koulujärjestelmäprosessi on tietysti "laillinen". Kun erilaisia suunnitelmia ja päätöksi tuotiin valtuuston ja hallituksen käsiteltäviksi, ne vain oli paketoitu sillä tavalla paksuiksi, ettei niitä tavallisella päättäjällä, ja tavallisia sellaisiahan kaikki olivat, siis ilman asioihin perehtyneisyyttä, ei lyhyillä valitusajoilla ollut mitään mahdollisuuksia kyseenalaistaa ja MOITTIA päätöksiä, jotta olisi saatu oikeus tehdä valituksia korkeammille tahoille. Pikaisesti kyhättävässä moitteessa kun olisi pitänyt osata esittää jo vastalauseensa niin laajasti ja tarkasti että myöhemmät valitukset olisi voitu pohjata ko. seikkoihin, sillä valittaahan ei voi asioista, joita ei ole ennen (ppikaisesti) moittinut. Kunnan johto (!) näki tässä tilaisuuden valtansa laventamiseen kun alkoi tuottaa kaikenlaisia esityksiä ikäänkuin tiedonnon tapaan hallituksen ja valtuuston "hyväksyttäväksi" (rakennelautakuntahan oli paremminkin työrukkanen kuin hyväksyjä). Metsäkartanon "seminaari siunasi" osaltaan kaiken, mutta oli paremminkin "voitelua", jossa uudisrakennuksen köykäisiäkin ratkaisuja pakkopullitettiin osallistujille, samalla kun koko prosessia ei voitu enää tarkastella uudestaan, niinkuin olisi pitänyt eli metsään menevänä infran tuhoamisprojektina. Tässä kaikessa on jotain rumaa, niinkuin Pohjoisessa lestadiolaisten keskuudessa on tapana sanoa, he kun eivät koskaan kirota pärskäytä!
10.10.2020 18:10 | Markku Honkanen
Sitävartenhan ne paperit saa etukäteen, että niihin ne päättäjät voi perehtyä. Eikä päättäjät valita omista päätöksistään. Ne valittajat ovat muita. Ovat vain olleet tämän prosessin aikana kovasti nukuksissa kun ovat näin jälkijättöisesti heränneet.
19.10.2020 21:23 | Markku Honkanen
Asiantuntijalausunto Keltaisen koulun matalia osia, keittiötä ja opettajien entisiä tiloja koskien ei ollut rohkaiseva. Siinä todettiin, ettei niitä ole taloudellisesti kannattava korjata.

Lisää kommentti


Lähettäjä: 
Sähköpostiosoite: 
Kuvavarmennus
 
« Takaisin

Juuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
p. 040 104 2865 (Neuvonta ja yhteispalvelupiste)

p. 040 104 2000 (Juuan kunnan vaihde)
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »