Liikuntastrategia

Liikuntastrategia

Liikuntastrategia

Juuan kunnan liikuntastrategia vuosille 2018-2021

1. Juuan kunnan päästrategia

Juuan kunnan liikuntastrategia pohjautuu syksyllä 2017 valmistuneeseen kuntastrategiaan. Kuntastrategian mukaisesti.

 • Pyrimme parantamaan kuntalaisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

 • Ylläpidämme hyvää taloutta, edistämme työllisyyttä ja tuemme yrittäjyyttä.

 • Mahdollistamme kuntalaisten laajan osallistumisen päätöksentekoon myös jatkossa.

 • Kannustamme henkilöstöämme uudistumaan ja yhteistyöhön, huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista.

 • Syrjäytymisen ehkäisy kaikissa ikäluokissa - jokaisella vähintään yksi ystävä ja vähintään yksi harrastus

2. Liikuntalaki

Kunnan liikuntatoiminta pohjautuu liikuntalakiin. Liikuntalain tarkoituksena on edistää eri väestöryhmien liikuntamahdollisuuksia, väestön hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa, huippu-urheilua, liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita, sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa. Liikuntalain tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat, sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys.  (Liikunta-laki 390/2015).

Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen; tukemalla kansalaistoimintaa, mukaan lukien seuratoiminta; sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Kuntalain (365/1995)27 §:n mukaan kunnalla on velvollisuus kuulla asukkaitaan keskeisissä päätöksissä, sekä huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Terveydenhuoltolain (1326/ 2010) 12 §:n mukaan kunnan tulee arvioida asukkaidensa liikunta-aktiivisuutta.

3. Liikuntastrategian valmistelu ja toteutus

Juuan kunnan liikuntastrategian tarkoituksena on toimia apuna liikuntapalveluiden kehittämisessä ja nivoutua osaksi koko kunnan strategiaa. Liikuntastrategian tavoitteena on liikunnan merkityksen kasvattaminen osana kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Liikuntatoiminnan tärkeimpänä tehtävänä on tarjota eri-ikäisille kuntalaisille mahdollisuus ohjattuun ja omatoimiseen liikunnan harrastamiseen. Strategiset päämäärät kohdistuvat niin lasten ja nuorten, työikäisen väestön kuin ikääntyvienkin liikuntaan.

Liikuntastrategiaa on päivitetty syksyllä 2013. Keväällä 2014 toteutettiin kunnan liikuntapaikkoja koskeva olosuhdeselvitys yhteistyössä Kunto ja Virkistys Oy:n kanssa. Juuan liikuntaolosuhteiden nykytila ja kehittämisehdotukset raportista saatuja tietoja on hyödynnetty liikuntastrategian laadinnassa. Strategiaa on työstetty yhteistyössä Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n kanssa. Viimeisin liikuntastrategian päivitys on tehty vuonna 2018, jolloin strategiaan lisättiin Juuan liikunnan nykytilan kartoitus, sekä uutena toimenpiteenä liikuntaneuvonnan toteuttaminen.

4. Nykytilan kartoitus

Juuan kunnan liikunnan nykytilanteen kartoitukseen on käytetty SWOT- analyysiä. Taulukon ylimmistä sarakkeista löytyy sisäisen ympäristön vahvuudet ja heikkoudet. Alimmista sarakkeista taas ulkoisen ympäristön mahdollisuudet ja uhat.

 

Juuan kunnan liikunnan nykytilanteen kartoitukseen on käytetty SWOT- analyysiä

 

5. Strateginen päämäärä


Liikunnan merkityksen kasvattaminen osana kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.  

6. Liikuntastrategian tavoitteet

 1. Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen

 2. Liikuntaneuvonnan toteuttaminen

 3. Urheiluseurojen tukeminen

 4. Poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen

 5. Osallisuus

7. Toimenpiteet ja niiden arviointi liikuntastrategian tavoitteiden saavuttamiseksi

7.1 Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen

Kuntalaisten liikunta-aktiivisuudella on huomattavia yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Liikunta on tärkeää kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Liikunta antaa myös elämyksiä ja iloa, sekä edistää yhteisöllisyyttä.

Toimenpiteet:

 • Edullisten perusliikuntapaikkojen käytön mahdollistaminen kaikille kuntalaisille.

 • Tapahtumien ja tilaisuuksien toteuttaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa


Seuranta ja arviointi:
 

 • Säännöllisin väliajoin toteutettavat kyselyt ja selvitykset koskien kuntalaisten liikuntaja terveyskäyttäytymistä               
 • Liikuntapaikkojen käyntikerrat
 • Toteutettujen tapahtumien ja tilaisuuksien määrä, osallistujamäärät ja saadut osallistujapalautteet

7.2 Liikuntaneuvonnan toteuttaminen

Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n (Pokali) kanssa tehdyn suunnitelman mukainen liikuntaneuvonnan toteuttaminen. Liikuntaneuvonta on ilmainen palvelu, jonka kunta tarjoaa kuntalaisille. Tarkoituksena on löytää terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ja opastaa ja ohjata heitä liikunnallisen elämäntavan piiriin.

Toimenpiteet:

 • Yhteistyökumppaneiden kartoitus ja yhteistyön käytännön toteutuksen suunnittelu

 • Tuoda liikuntaneuvonnan palvelut kuntalaisten tietoisuuteen

 • Liikunta-vapaa-ajanohjaajan toimiminen liikuntaneuvojana

Seuranta ja arviointi:

 • Liikuntaneuvonnan asiakkaiden määrä

 • Liikuntaneuvonnan vaikutukset asiakkaan hyvinvoinnissa - kuntotestaukset ja asiakaspalautteet

7.3 Urheiluseurojen tukeminen

Juuassa toimii useita aktiivisia urheiluseuroja, jotka tarjoavat ohjattua liikuntatoimintaa eri ikäisille        kuntalaisille eri lajien parissa. Urheiluseurat ovat koulun ohella merkittävin lasten ja nuorten liikuttaja.

Toimenpiteet:

 • Maksuttomien harjoitustilojen tarjoaminen urheiluseurojen toimintaedellytysten parantamiseksi ja säännöllisen liikuntatoiminnan toteuttamiseksi

 • Urheiluseurojen ja liikunnallista toimintaa järjestävien yhdistysten avustusten säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla

 • Seuratoimijoiden osaamisen ja osallisuuden tukeminen

 • Avustusjakoperiaatteiden kehittäminen ja uudistaminen


Juuan kunnan liikuntastrategia vuosille 2018-2021

 • Säännöllisten seuratapaamisten järjestäminen

 • Seuranta ja arviointi:

 • Säännöllisen liikuntatoiminnan harrastajamäärät / seura

 • Avustusmäärärahat

 • Tuettujen ja toteutuneiden koulutusten määrä

 • Järjestetyt seuratapaamiset, osallistujamäärät ja osallistujapalautteet

7.4 Poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen

Jokaisen toimijan rooli liikunnan edistämiseksi on tärkeä. Käsitys liikunnasta on laajentunut kilpaurheilusta kaikkien väestöryhmien terveyttä edistävään liikuntaan ja arkipäivän fyysiseen aktiivisuuteen. Liikunta kuuluu liikuntatoimen lisäksi kunnan kaikkien toimialojen tehtäviin. Kuntalaiset kohtaavat liikunnanharrastuksessaan ja arkiliikkumisessaan kunnan kaikkien toimialojen ratkaisuja. Parhaimmat tulokset saadaan kuntajohdon strategisten linjausten pohjalta tapahtuvalla eri toimialojen yhteistyöllä ja työnjaolla.  Kunnan eri toimialojen rooli liikunnan edistämiseksi on sovittu ja toimialojen johto on osaltaan sitoutunut edistämään liikuntaa.

Toimenpiteet:

 • Olemassa olevan yhteistyön tiivistäminen, jota koordinoi liikunta-vapaa-ajanohjaaja

 • Tyky-liikunnan lisääminen kunnan työntekijöille yhdessä eri hallinnonalojen toimijoiden kanssa

 • Eri hallintokuntien välisten yhteishankkeiden toteuttaminen ja hanketyön myötä resurssien jakaminen                     

 • Siun soten kanssa yhteistyö liikuntaneuvonnan yhteydessä

Seuranta ja arviointi:

 • Kunnassa on käytössä järjestelmä, jolla seurataan kaikilla toimialoilla liikuntastrategian linjauksia ja toimenpiteitä

 • Toteutuneet Tyky-toimenpiteet, osallistujamäärät ja osallistujapalautteet     

 •  Uudet yhteishankkeet ja saatu hankemääräraha

7.5 Osallisuus

Urheiluseurojen, järjestöjen ja kuntalaisten osallistaminen liikuntapaikkojen ylläpito- ja kehittämistoimiin, sekä investointien toteutukseen.

Toimenpiteet:

 • Nykytilan kartoitus, mitä Juuassa on tehty ja mitä voitaisiin tehdä osallistavalla mallilla.

 • Korvausperiaatteet, tavoitteena kannustaa tekemään ja samalla saada säästöjä.

 • Kannustetaan urheiluseuroja, järjestöjä ja kuntalaisia olemaan aktiivisia ideoiden esille tuomiseen, matalan kynnyksen yhteydenotto ja yhteistyöneuvottelu.

Seuranta ja arviointi:

 • Toteutuneet sekä toteutumattomat toimenpiteet, ideat ja muut, jotka liittyvät osallisuuteen. Seurataan vuosittain keväällä.

Toimenpiteitä suunnitellaan yhteistyössä poikkihallinnollisesti ja toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle laaditaan yhdessä talousarvion kanssa.  Strategisia tavoitteita tarkennetaan toimintasuunnitelmassa. Liikuntastrategian tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista tarkastellaan vuosittaisessa toimintakertomuksessa.

Liikuntastrategia päivitetään uudelleen vuonna 2021 ja määritellään tulevat liikunnan tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet seuraavalle valtuustokaudelle.

Murupolku