Luvan hakeminen ja voimassaolo

Luvan hakeminen ja voimassaolo

Rakennuslupien käsittely

Rakennuslupa tarvitaan paitsi uutta rakennusta rakennettaessa myös tehtäessä oleellisia muutoksia ja korjauksia. Luvat haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta sähköisesti.

Käsittelyä voi nopeuttaa varmistamalla, että asiakirjat ovat kunnossa ennen hakemuksen jättämistä. Lupapiste ohjaa tarpeellisten liiteasiakirjojen lisäämisessä.

 

Rakennusvalvontaan jätetyn hakemuksen tai oikaisuvaatimuksen käsittelyaika riippuu mm. naapurienkuulemistarpeesta, hakemuksen ja liiteasiakirjojen laadusta, hankkeen laajuudesta ja hakemuksen jättämisen ajankohdasta. Asiakkaan tulisi lupakäsittelyyn kuluvan ajan lisäksi varautua ennen lupakäsittelyä mahdollisesti käytäviin ennakkoneuvotteluihin.

Rakennusvalvonnassa hakemusten varsinaiseen käsittelyyn kuluva keskimääräinen aika on noin neljä (4) viikkoa. Kuntarakennelautakuntaan käsiteltäväksi menevän luvan käsittelyaika on kahdeksan (8) viikkoa.

Viranhaltijapäätöksissä lupa on lainvoimainen 14 vuorokauden kuluttua ja lautakuntapäätöksissä 30 vuorokauden kuluttua päätöksen antamisesta.

Kunnossa oleva hakemus nopeuttaa käsittelyä!

 

Poikkeamislupaa tarvitaan, jos halutaan poiketa rakentamisesta annetuista laeista, asetuksista ja sen nojalla annetuista määräyksistä.

Poikkeamisluvan tarpeellisuuden ratkaisee yleensä rakennustarkastaja tai kuntarakennelautakunta.

 

Poikkeamislupahakemuksen liitteet:

1 kpl poikkeamishakemus täytettynä ja allekirjoitettuna
1 kpl tontin tai tilan omistusselvitys oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
2 kpl karttakopioita
2 kpl asemapiirroksia 1:500 tai 1:1000 (Suomen rakentamismääräyskokoelman A1-A2 mukaisesti tehtynä)
Selvitys rajanaapureiden kuulemisesta oikeaksi todistettuna
 
 

Kun poikkeamislupa on myönnetty, lainvoimaisuustodistuksella varustettu poikkeamispäätös on liitettävä rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

 

Poikkeamislupahakemus tulee jättää rakennusvalvontatoimistoon tai postittaa osoitteeseen:

Rakennusvalvonta
Poikolantie 1
83900 Juuka
 

Poikkeamispäätös on yleensä voimassa 2 vuotta, jona aikana tulee rakennuslupa hakea.

 

OHJEITA RAKENNUSLUVAN HAKIJALLE

Rakennuslupa on haettava rakennuksen rakentamiseen tai –muuttamiseen sekä toimenpidelupa rakennelmien rakentamiseen.

 

HAKEMUKSEEN TARVITTAVAT LIITTEET

 

1. 1 kpl rakennuslupahakemuskaavake täytettynä ja allekirjoitettuna sekä nimettynä ja hyväksyttynä pääsuunnittelija (MRL 119 ja 120 §)

 

2.

  • 1 kpl tontin tai tilan omistuspaperi
  • lainhuuto, kauppakirja, vuokrasopimus
  • mahd. perikunnan jäsenten ja osakkaiden suostumukset ja
  • virkatodistus, josta käy ilmi perikunnan jäsenet

3. tarvittaessa maaperäselvitys rakennuskohteesta maastomittauksin ja maaperätutkimuksin (rakennustarkastaja päättää)

 

4.

 

HUOM! SUUNNITELMISTA TULEE ILMETÄ KERROSALA KERROKSITTAIN, TILAVUUS JA HUONEISTOALA (MYÖSKIN LAAJENNUKSESTA)

5. 1 kpl rakennetapaselostus, rakennekuvat ja lisäksi vanhan ja lisärakennuksen liittymiskohdasta rakenneleikkauskuva

6. 1 kpl jätevesien käsittely ja jätevesien johtaminen maaperään viemäriverkoston ulkopuoleisilla alueilla vaatii maaperäselvityksen, jätevesijärjestelmän suunnitelman sekä käyttö- ja huolto-ohjeen

7. 1 kpl hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi, samoin hakemus KVV työnjohtajaksi vesi- ja viemärilaitteiden sisältävistä rakennuksista (MRL 122 §)

8. 1 kpl väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus RH1 täytettynä ja allekirjoitettuna (henkilötunnus merkittävä)

9. 1 kpl karttakopioita, joihin merkittävä rakennuksen paikka ja tien paikka rakennuspaikalle

10. 1 kpl mahdollinen poikkeamispäätös lainvoimaisuus todistuksineen

11. 2 kpl sähkö- ja LVI ja muut erityissuunnitelmat on toimitettava vähintään kaksi viikkoa ennen rakennustyön aloittamista (tarvittaessa)

12. 1 kpl kaava-alueella hakemus kiinteistön liittymisestä vesi- ja viemärilaitokseen 

13. kiinteistön tulee liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen

  • liittymisasioissa voi ottaa yhteyttä Jätekukkoon, asiakaspalvelunumero 017-3680152

14. Selvitys naapurin kuulemisesta rakennus-/ toimenpidelupahakemuksen johdosta

15. Energiaselvitys (tarvittaessa)

 

Hakemukset liitteineen tulee olla täydelliset.

Rakennuslupa on voimassa 3 vuotta. Ellei työtä ole aloitettu em. aikana, lupa raukeaa.

Rakennuslupahakemus tulee jättää rakennusvalvontatoimistoon tai postittaa osoitteella Juuan kunta/ Rakennusvalvonta, Poikolantie 1, 83900 Juuka

 

Sisältöjulkaisija

Lupapiste.fin linkki