Opetuksen järjestäminen

Murupolku

Opetuksen järjestäminen

Opetuksen järjestäminen

1. OPETUSSUUNNITELMA

Poikolassa on otettu käyttöön Joensuun seudun uusi opetussuunnitelma, johon voit tutustua osoitteessa

https://peda.net/opetussuunnitelma/ops2016/opetussuunnitelmat/jspo

2. ERITYISOPETUS

Poikolan koulussa järjestetään erityisopetusta sekä nk. osa-aikaisena että pienluokissa luokkamuotoisena.

Osa-aikainen erityisopetus tarkoittaa sitä, että oppilas tai useampi oppilas samanaikaisesti opiskelee erityisopettajan opetuksessa koulun oppituntien aikana tai erityisopettaja toimii luokanopettajan työparina luokassa. Opetus voi olla oppimisvalmiuksia ja -taitoja harjoittavaa ja kuntouttavaa erityisopetusta tai jonkin oppiaineen opiskelua oppilaan omien edellytysten mukaisesti.

Esiluokkien ja alaluokkien oppilaat harjoittelevat pääsääntöisesti kielellisiä taitoja ja äänteiden oikeapaikkaista ääntämistä (esim. sana- ja käsitevaraston kasvattaminen sekä puheopetus) tai lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen sekä matematiikan perusvalmiuksia ja taitoja.

Yläluokkien oppilaat opiskelevat kieliä tai matematiikkaa omien edellytystensä mukaisesti. Oppilaat, joilla on luku- tai kirjoitusvaikeus, saavat kuntouttavaa erityisopetusta. Oppilaat voivat tarpeen mukaan saada muistiinpanokoosteita tai oppikirjaäänitteitä koealueittain.

Erityisopetuksen pienluokkia on kaksi, joissa on 8+9 oppilasta. Opettajat ovat erityisluokanopettajia. Pienluokkien opiskelu on yksilölliset tarpeet huomioivaa.

Oppilailla on mahdollisuus integroitua joissain aineissa yleisopetuksen ryhmiin.

Yhteistyö yleisopetuksen kanssa on tiivistä.

 

3. ARVIOINTI

ARVOSANAN YLEISET KRITEERIT OPPIAINEISSA

Näiden kriteereiden tarkoituksena on yhtenäistää koulun opetuksen arviointia. Nämä kriteerit esitellään oppilaille ja vanhemmille syyslukukauden alussa.

TYÖSKENTELYN ARVIOINTI

Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimaan oppimisen taitojen arviointia. Työskentelyn arvioinnin pohjana ovat työskentelylle eri oppiaineissa asetetut tavoitteet. Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Arvioinnissa otetaan huomioon myös, miten vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä toisten kanssa. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Työskentelyä voidaan arvioida myös erikseen.

KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Opetussuunnitelmassa tulee asettaa tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle. Käyttäytymisen tavoitteita määriteltäessä otetaan huomioon koulun kasvatukselle asetetut tavoitteet.

Oppilaan käyttäytymistä arvioidaan kouluaikana kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä tilanteissa. Luokanvalvoja/luokanopettaja päättää opettajien antamien käytösarvosanojen perusteella oppilaan käyttäytymisen arvosanan. Tarvittaessa luokanvalvoja tai -opettaja voi tuoda oppilaan arvioinnin opettajainkokouksen päätettäväksi.

Arviointi pohjautuu hyvien käytöstapojen ja koulun järjestyssääntöjen noudattamiseen. Käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon aktiivisuus, oma-aloitteisuus ja oppilaiden persoonallisuuksien erot.

Käyttäytymistä arvioidaan numeroilla kaksi kertaa lukuvuodessa. Tarvittaessa voidaan antaa sanallinen selvitys liitteenä.

 

10 (erinomainen)

   Noudattaa esimerkillisesti ja luontevasti hyviä käytöstapoja.

9  (kiitettävä)

   Noudattaa hyviä käytöstapoja.

8  (hyvä)

   Noudattaa yleensä hyviä käytöstapoja, mutta käyttäytymisessä on 

   huomautettavaa.

7  (tyydyttävä)

   Osoittaa välinpitämättömyyttä ja käyttäytymisessä on selviä

   puutteita.

6  (kohtalainen)

   Kielteinen asenne koulunkäyntiin ja yhteisiin sopimuksiin.

   Toistuvaa ja jatkuvaa huonoa käytöstä, rikkeitä sekä

   rangaistuksia.

5  (välttävä)

   Vakavia rikkeitä ja useita rangaistuksia sekä täysin piittaamaton

   suhtautuminen koulunkäyntiin ja yhteisiin sääntöihin.

4  (hylätty)

   Edesvastuuton ja täysin sopeutumaton noudattamaan yhteisiä

   sääntöjä ja käytöstapoja.

Sisältöjulkaisija

Virpi Nevalainen

Perusopetuksen rehtori, Poikolan koulu
 040 104 2432
virpi.nevalainen@edu.juuka.fi