Strategiat

Juuan kunnan strategiat

Juuan kunnan toimintaa ohjaavat strategiat, säännöt ja ohjeet

Kuntalain mukaan valtuuston on laadittava strategia kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti. Jokainen kunta laatii strategian aina omien tarpeidensa mukaiseksi. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilasta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja sen tulee huomioida näiden vaikutukset kunnan tehtävien toteuttamiseen. On myös määriteltävä, miten strategian toteutumista arvioidaan ja seurataan. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikauden aikana.


Kuntastrategia, kvalt 4.12.2017

Strategian tarkastus 2018, taulukot


Muita strategioita ja ohjeita:

Kiinteistöstrategia

liite 1, kiinteistöjen toimenpideluokat

Liikuntastrategia

Liikuntastrategian seuranta

Hankintaohje

Konserniohje

Ote kvalt 19.12.2018 § 45, Katujen peruskorjausohjelma/katustrategia ja
Katujen peruskorjausohjelma/katustrategia vuosille 2019-2020

Hallintosääntö

Hallintosääntö

Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin ja kunnan hallintosäännön määräyksiin. Perussäännökset valtuuston kokoontumisesta ovat kuntalaissa, mutta muiden toimielinten kohdalla kokousmenettely perustuu pääosin hallintosäännön määräyksiin.

Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain 90 §. Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka kuntalaissa luetellaan.

Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.

Kuntalain lähtökohtana on, että jatkossa kaikki johtosäännöillä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön. Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, hallintosäännössä, toimielinten johtosäännöissä, taloussäännössä ja tarkastussäännössä.

Voimassa oleva hallintosääntö (pdf, avautuu uuteen välilehteen)

Sisältöjulkaisija