Työllistämisen kuntalisä

Työllistämisen kuntalisä

Työllistämisen kuntalisä

 

 1. Kuntalisä voidaan myöntää työnantajalle, joka työllistää juukalaisen työttömän, joka kuuluu johonkin seuraavista kohderyhmistä:
  -         yli 200 päivää työmarkkinatukea saanut henkilö
  -         alle 29 -vuotias, jonka työttömyys on kestänyt vähintään 6 kk (ikämääritys työnaloituspäivä)
  -         yli 29 -vuotias, jonka työttömyys on kestänyt vähintään 9 kk (ikämääritys työnaloituspäivä)
  -         työtön, joka on kunnan työllisyyspalvelujen asiakas
 2. Palkatun työntekijän työajan tulee olla vähintään 18 tuntia/viikko ja työn keston vähintään neljä viikkoa. 
 3. Kuntalisää myönnetään kuntalisää varattujen määrärahojen puitteissa ja hakemusten saapumisjärjestyksessä.
 4. Kuntalisää on haettava viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Työnantajan tulee varmistaa ennen varsinaisen kuntalisähakemuksen jättämistä Juuan kunnan työllisyyspalveluista, että suunniteltu työsuhde täyttää kuntalisän myöntämiseen vaadittavat kriteerit.
 5. Kuntalisää voidaan myöntää yrityksille, järjestöille, säätiöille ja yksityisille työnantajille. Poikkeuksena kuntayhtymät, joille kuntalisää ei voida myöntää. Mikäli työnantaja saa työllistämiseen 100 % palkkatukea, kuntalisää ei silloin myönnetä. Jos veroja tai lakisääteisiä maksuja on maksamatta, kuntalisää ei voida myöntää.
 6. Kuntalisän hakulomake- ja ohjeet löytyvät internetistä osoitteesta https://www.juuka.fi/tyollistamisen-kuntalisa
 7. Hakemukseen tulee liittää kopio työsopimuksesta. Tarvittaessa Juuan kunta voi pyytää myös muita liitteitä.
 8. Kuntalisä maksetaan työnantajalle sopimuksen mukaan. Suosituksena on, että palkkio maksetaan kertakorvauksena.
 9. Päätös kuntalisästä annetaan kahden (2) viikon sisällä siitä, kun kaikki tarvittavat asiakirjat on saatu. Työllisyyspalvelut lähettävät kuntalisäpäätöksen tiedoksi hakijalle sähköisesti tai postitse mikäli sähköinen toimittaminen ei ole mahdollista.
 10. Kuntalisä on de minimis- tukea, ns. vähämerkityksinen julkinen tuki, Komission asetus (EU) N:o 1407/2013. Tuen saajan on seurattava julkisten tukien kautta saatujen de minimis – tukien yhteismääriä ja etteivät ne ylitä asetettuja raja-arvoja.

 

KUNTALISÄN SUURUUS

 • Kuntalisää voidaan myöntää 360 euroa/ kuukausi/ työntekijä.
 • Kuntalisän kesto 4 - 35 viikkoa. Tukea myönnetään pääsääntöisesti enintään työssäoloehdon täyttävälle ajalle.

Mikäli työsuhde keskeytyy, niin kuntalisää maksetaan vain siltä ajalta, kun työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa (yksittäisten työpäivien osuus lasketaan 360 € / 21,5 työpäivää, 16,74 €/ työpäivä).

 

KUNTALISÄN MYÖNTÄMISEN JA MAKSATUKSEN EHDOT:

 • Kuntalisää voidaan myöntää työnantajalle kuntalisän kohderyhmään kuuluvan juukalaisen työttömän työllistämisestä.
 • Työllistettävän tulee olla kirjoilla Juuassa ja kotikunnan tulee säilyä työsuhteen aikana kuntalisän myöntäneessä kunnassa.          
 • Kuntalisää voidaan myöntää pääsääntöisesti enintään siihen saakka, kun työttömyysturvaan liittyvä työssäoloehdon täyttyy
 • Palkatun työntekijän työajan tulee olla vähintään 18 tuntia/viikko. 
 • Juuan kunta suosittaa, että työsuhteet alkavat maanantaisin, jotta jokainen työviikko kerryttää työssäoloehtoa.
 • Työsuhteessa noudatetaan työsopimuslakia ja asianomaisen alan työehtosopimusta.
 • Työnantaja ei ole olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja.

 

Juuan kunta maksaa kuntalisän sovitusti siinä vaiheessa, kun maksatusta varten on toimitettu tositteet palkanmaksusta. Tarkat ohjeet tositteiden toimittamisesta löytyvät kuntalisäpäätöksessä. Lisä maksetaan kuntalisähakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille kahden viikon kuluessa tositteiden saapumisesta.

 

MAKSATUKSEN LIITTEET
Palkkalaskelmat ja palkkamaksutositteet työntekijälle maksetuista palkkakustannuksista toimitetaan osoitteeseen: Juuan kunta, työllisyyspalvelut, Poikolantie 1, 83900 Juuka. Maksatusta on haettava kahden kuukauden sisällä kuntalisäjakson päättymisestä.

 

KUNTALISÄN HAKEMINEN

 1. Sähköisesti: kirjaamo@juuka
 2. postitse: Juuan kunta/ työllisyyspalvelut,  Poikolantie 1, 83900 Juuka

 

 

 

 

 

 

Kuntalisä ohjeet