Vireillä olevat kaavat

Murupolku

Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

Kaavojen laadinnan yhteydessä asetetaan kaava-asiakirjat julkisesti nähtäville kuntalaisten tiedonsaannin vuoksi. Näitä asiakirjoja ovat mm.

  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

  • kaavaluonnos

  • kaavaselostuksen luonnos

  • kaavaehdotus

  • kaavaselostus

  • erilliset selvitykset

Kaavahankkeita koskevat viralliset kuulutukset julkaistaan paikallislehti Vaarojen Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla

Juuan kunnassa vireillä olevat kaavat:

Pielisen rantaosayleiskaavan muuutos, Pyykkölä 176-409-11-24, luonnos

Kuulutus

Kunnanhallituksen päätös 21.6.2021 § 90

OAS, luonnos

Kaavakartta, luonnos

Kaavaselostus, luonnos

 

Kuulutus Koli-Ahmovaara osayleiskaavan ja Kolin vaikutusalueen strategisen osayleiskaavan 2040+ luonnosten nähtävillä pitämisestä

Koli-Ahmovaara tiedotustilaisuus 4.3.2021

Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+, luonnos

Kaavaluonnos, kartta, Koli-Ahmovaara STRYK

Koli-Ahmovaara_STRYK_kaavaselostus,_luonnosvaihe

Kunnanhallitus, pöytäkirjanote §21 Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+, kaavaluonnos

Liite 1, OAS, luonnosvaihe

Liite 2, Kolin matkailuvisio

Liite 3, STRYK,_OAS, Lausuntojen ja mielipiteiden vastineet

Kuulutus

Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+, OAS

Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040 +, liitekartta, aluerajaus

Ahmovaaran osayleiskaava 2040+, luonnnos

Koli-Ahmovaara_OYK, kaavakartta, luonnosvaihe, 1_20000

Koli-Ahmovaara, OYK, kaavaselostus, luonnosvaihe

Kunnanhallitus, pöytäkirjanote §22 Koli-Ahmovaara osayleiskaavan luonnos

Liite 1, Koli-Ahmovaara OYK, OAS, luonnosvaihe

Liite 2, Kunnan, valtion ja seurakunnan maanomistus

Liite 3, Koli- Ahmovaara OYK, liikenneselvitys

Liite 4, Yhdyskuntatekninenverkosto

Liite 5, Pilaantuneet maa-ainekset, kohteet

Liite 6, Viranomasineuvottelun muistio

Liite 7, Maisemaselvitys liitteineen

Liite 8, Rakennettu kulttuuriymparistö

Liite 9, Arkeologinen inventointi

Liite 10, Luontoselvitys

Liite 11, OAS_Lausuntojen ja mielipiteiden vastineet

Liiteaineisto 1, Matkailuvisio

Liiteaineisto 2 Mitoitusnormit Ahmovaara

OAS, kuulutus

Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+, OAS

 

 

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen kuulutus.pdf

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, OAS.pdf

Kunnanhallitus 25.01.2021 § 17, pöytäkirjan ote.pdf

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, kaavakartta (luonnosvaihe).pdf

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, kaavaselostus.pdf

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, liikenneselvitys.pdf

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, meluselvitys.pdf

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, rakennetun kulttuuriympäristön inventointi.pdf

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu,muistio.pdf