Vireillä olevat kaavat

Murupolku

Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

Kaavojen laadinnan yhteydessä asetetaan kaava-asiakirjat julkisesti nähtäville kuntalaisten tiedonsaannin vuoksi. Näitä asiakirjoja ovat mm.

  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

  • kaavaluonnos

  • kaavaselostuksen luonnos

  • kaavaehdotus

  • kaavaselostus

  • erilliset selvitykset

Kaavahankkeita koskevat viralliset kuulutukset julkaistaan paikallislehti Vaarojen Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla

Juuan kunnassa vireillä olevat kaavat:

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen, voimaantullut 15.3.2023

Kuulutus
Lainvoimaisuustodistus
Pöytäkirjan ote, kunnanvaltuusto30.01.2023 §3 Juuan kirkonkylän asemakaava, hyväksyminen
Kaavakartta, lehti 1
Kaavakartta, lehti 2
Kaavakartta, lehti 3
Kaavaselostus
Vastine ehdotusvaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Meluselvitys
Liikenneselvitys
Inventointiraportti
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio

Pielisen rantaosayleiskaavan muutos, Lengonniemi, hyväksytty 24.4.2023

Kuulutus
Kunnanvaltuuston päätös 24.4.2023 § 8
Kaavakartta, hyväksytty
Kaavaselostus, hyväksytty

Ahmovaaran asemakaava, kaavoituspäätös

Kunnanhallituksen päätös 10.10.2022 § 308

Retulahden asemakaavan vireille tulo ja osallistumis- ja arviointi suunnitelma (OAS)


Kuulutus
Kunnanhallituksen päätös 23.5.2023 § 97
OAS