Kouluterveydenhuolto ja opiskeluhuolto

Murupolku

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto ja opiskeluhuolto

Kouluterveydenhuollon piiriin kuuluvat kaikki Juuan koululaiset ja opiskelijat.

Oppilashuolto1

KOULUTERVEYDENHOITAJANA toimii Heidi Tahvanainen.

Kouluterveydenhoitaja on pääsääntöisesti paikalla Poikolan koululla ma-to klo 8-15 (terveydenhoitajan huone peruskoulun puolella).
Yhteydenotot tulisi tehdä ensisijaisesti Wilman kautta tai Siunsoten verkkoajanvarauksesta:

Linkki: Verkkoajanvaraus - Ajanvaraus (siunsote.fi) 

Toimipaikaksi Poikolan koulu, Juuka 
Palveluksi Yhteydenottopyyntö koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Avoin vastaanotto on ma-to klo 12-13. Silloin oppilas voi mennä käymään terveydenhoitajan luona ilman ajanvarausta. Jos asia vie enemmän aikaa, käynnille varataan erillinen vastaanottoaika.

Puhelimitse voi olla yhteydessä tekstiviestillä (puh. 013 330 9705).

Akuuteissa lääkitystä ja hoitoa edellyttävissä tilanteissa tulee olla suoraan yhteydessä terveysasemalle.

Kouluterveydenhoitajan tarkastukset on suunniteltu tehtäväksi kaikille ikäluokille. Nk. laajat terveystarkastukset tehdään 1, 5 ja 8 luokalla. Oppilaiden laajoihin terveystarkastuksiin sisältyy lapsen tai nuoren terveydentilan arvion lisäksi lääkärin ja terveydenhoitajan yhdessä lapsen, nuoren ja hänen huoltajiensa kanssa tekemä koko perheen hyvinvoinnin arvio, tarvittaessa huoltajien suostumuksella, moni ammatillista yhteistyötä hyödyntäen. Suun terveystarkastus on myös osa laajaa terveystarkastusta.

Huoltajan pitäisi olla läsnä lapsensa laajoissa terveystarkastuksissa, joko terveydenhoitajan ja/tai lääkärin osuudessa.
 

KOULULÄÄKÄRIN vastaanotolle varataan aika terveydenhoitajan kautta. Koululaisten sairaanhoito ei pääasiallisesti kuulu koululääkärin vastaanotolle, vaan terveysasemalle. Poikkeuksena kuitenkin esim. ADHD- lääkityksen seurannat ja erikoissairaanhoidon määräämät lääkäriseurannat. Koululääkärin vastaanotto on Poikolan koululla huoneessa 241.


KOULUPSYKOLOGIN tehtäviä hoitaa mielenterveys- ja perheneuvolan psykologi Anu Sirviö, puh. 013 330 5477 ma - pe klo 10 – 11.
Koulupsykologin vastaanotto on Poikolan koululla huoneessa 241.


KOULUKURAATTORIN tehtävät tarjoaa Siun sote. Koulukuraattorina toimii Elina Oinonen.

Koulukuraattorin työhuone sijaitsee Poikolan koululla huoneessa 241. Voit varata aikaa kuraattorille Elina Oinoselle tekstiviestillä, sähköpostilla tai Wilman kautta.
Yhteystiedot: elina.oinonen@siunsote.fi Puh. 013 330 5511.

Oppilas voi ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos mielessä on asioita, joista haluaisi jutella aikuisen kanssa. Oppilas voi pyytää myös vanhempaansa tai opettajaansa ottamaan yhteyttä kuraattoriin.

Esim:
- koulussa tuntuu vaikealta (kaverisuhteet, kouluun tuleminen, koulussa työskentely)
- vapaa-ajalla on vaikeaa (kavereiden kanssa, harrastuksissa)
- kotona on hankalaa (riitaa perheenjäsenten kesken, päihteiden käyttöä, mielenterveys- ongelmia
- omat jutut painavat mieltä (yksinäisyys, masennus)

Huoltaja voi ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos huoli liittyy lapseen tai perheen tilanteeseen.

Jo huoleen tarttuminen ja asiasta ääneen puhuminen usein helpottaa oloa ja selkiinnyttää omia ajatuksia. Koulukuraattori pystyy tarjoamaan ulkopuolisen näkökulman tilanteeseesi ja tarvittaessa ohjaamaan eteenpäin oikeaan paikkaan tarvitsemasi tuen saamiseksi. Koulukuraattorin työskentely on luottamuksellista. Tapaamisella puhutuista asioista ei mene tietoa ulkopuolisille, ellei asiasta erikseen sovita.


Koululaisten on mahdollista saada RAVITSEMUSTERAPEUTIN palveluita. Ajanvaraus ravitsemusterapeutille tehdään kouluterveydenhoitajan kautta.


Ensimmäinen kouluterveydenhuollon piirissä tapahtuva SILMÄLÄÄKÄRILLÄ käynti on maksuton. Terveydenhoitaja huolehtii käytännön ohjaamisesta/järjestelyistä. Silmälääkäripalvelu toteutetaan Siun Soten toimesta silmäkeskuksessa Pohjois-Karjalan keskussairaalassa. Seuraavista käynneistä ja aikavarauksista silmälääkärin tai optikon vastaanotolle huolehtivat oppilaat yhdessä huoltajiensa kanssa.


HAMMASHOITO on maksuton alle 18 -vuotiaille. Kaikki alle 18 -vuotiaat kutsutaan hammastarkastuksiin hammaslääkärin tai suuhygienistin tekemän yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan. Hammashoitoajat toimitetaan luokanvalvojalle tai suoraan kotiin oppilaan nimellä. Mikäli lähetetty aika ei käy, aika on peruttava viimeistään aikaa edeltävän päivän aamuna. Peruutukset ja ajanvaraukset hyvissä ajoin hammashoitolan toimistoon puh. 013 330 2432, avoinna ma – pe klo 8.00 -10.00. Käyttämättä jätetystä hammashoitoajasta peritään yli 15-vuotiailta 51,40 euron maksu.

Terveyskeskuksen FYSIOTERAPIAN palvelut ovat koululaisten käytössä. Ajanvaraus tehdään kouluterveydenhoitajan kautta tai suoraan fysioterapiaan, puh. 013 330 7532, ft. Pirjo Nevalainen.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan Juuan kunnan opiskeluhuollon kuntakohtaisen suunnitelman mukaisesti. Voimassa oleva oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan 1.8.2014.

Koulussa on monialainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on ennaltaehkäistä ongelmia ja kehittää koulutyötä. Opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Opiskeluhuoltoryhmän vastuullisena vetäjänä ja puheenjohtajana toimii rehtori.

Monialaista yksilökohtaista oppilashuoltoa tarjotaan, kun huoli liittyy yksittäisen oppilaan psyykkiseen, fyysiseen tai sosiaaliseen hyvinvointiin.

Yksilöllinen opiskelushuolto käynnistyy huoltajan, opettajan tai oppilaan kanssa työskentelevän ammattilaisen ottaessa yhteyttä opiskeluhuollon työntekijään.

Yksilökohtaisen opiskeluhuoltoryhmän kokoaa se koulun tai opiskeluhuollon palveluita tarjoava työntekijä, jolla herää huoli oppilaasta ja jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu.

 

PEDAGOGINEN TUKI

Pedagoginen monialainen tukiryhmä huolehtii perusopetuslain mukaisesti yksittäisen oppilaan oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvistä tuen portaiden asioista. Koulun alaluokilla (esiopetuksesta kuudenteen luokkaan), yläluokilla (7-9) ja pienluokilla on omat pedagogiset tukiryhmänsä. Rehtori vastaa koko koulun pedagogisesta tuesta ja on mukana ryhmissä. Pedagogiset tukiryhmät kokoontuvat kerran viikossa.

Opiskeluhuollon ja kolmiportaisen tuen toimijoihin kuuluvat myös kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, sosiaalityöntekijä ja koulukuraattori.

 

OPPILAAN SAAMAT TUEN MUODOT

Suomen peruskouluissa noudatetaan kolmiportaista tuen mallia. Portaat ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tukimuodot suunnitellaan yksilökohtaisesti. Tuen portaalta toiselle siirryttäessä oppilaasta laaditaan pedagoginen arvio tai pedagoginen selvitys. Tehostetun tuen vaiheessa oppilaalle voidaan tehdä joissakin oppiaineissa oppimissuunnitelma. Erityisen tuen vaiheessa laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämissuunnitelma). Nämä löytyvät lapsesi kohdalla Wilmasta, kohdasta tuki.

Oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta missä oppiaineessa tahansa. On tärkeää, että tukiopetus voidaan aloittaa ajoissa. Opettaja tarjoaa tukiopetusta, kun se hänen mielestään on tarpeen, oppilas voi pyytää sitä itse tai huoltaja voi sitä pyytää.

Heikkoa arvosanaa ei anneta todistukseen ilman, että ensin on järjestetty oppilaalle mahdollisuus tukiopetukseen tässä aineessa.

Tukiopetusta annetaan yleensä seuraavissa tilanteissa

- kun havaitaan ongelmia oppimisessa

- ennakoivana tukiopetuksena vaikeiden asioiden yhteydessä

- pitempien sairauspoissaolojen jälkeen.

Tukimuodot ovat osa perusopetusta, eikä niistä voi kieltäytyä.

 

Jos lapsen perheolosuhteissa tapahtuu muutoksia huoltajuuden suhteen, niistä pyydetään ilmoittamaan luokanopettajalle tai luokanvalvojalle.

Oppilaanohjauksen tarkoituksena on ohjata, auttaa ja tukea niin, että jokainen Poikolan koulun oppilas selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan ja kykenee tekemään hänelle soveltuvia tulevaisuuden suunnitelmia. Koulu tukee oppilaan persoonallista kasvua, edistää opiskelutaitoja sekä antaa tukea jatko-opintoihin hakeutuessa. Luokilla 1–6 oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja ja luokilla 7–9 oppilaanohjaaja yhteistyössä erityisopettajien ja luokanvalvojien kanssa. Luokilla 7–9 oppilaanohjaus muodostuu luokkatunneista, pienryhmäohjauksesta sekä yksilöohjauksesta. Oppilaanohjauksessa pyritään tehostamaan aineenopettajien ja luokanvalvojien ohjausvastuuta. Pienluokkien oppilaanohjauksesta vastaavat erityisluokanopettajat.

Yhteystiedot:

Kristiina Tallgren 7. - 9. luokat, kristiina.tallgren@edu.juuka.fi p. 040 104 2158

Oppilaat on vakuutettu koulutapaturman varalta ns. KOULULAISVAKUUTUKSELLA.
Vakuutuksen perusteella korvataan tapaturmat, jotka sattuvat varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, välitunnilla ja otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman mukaisiin yhteisiin urheilusuorituksiin, retkiin, käynteihin näyttelyissä, museoissa, tehtaissa jne. (myös leirikoulut). Vakuutus korvaa vain henkilövahingot, ei aineellisia vahinkoja (esim. vaatteet, silmälasit, kännykät).

Koululaiskuljetuksien käytännön järjestelyistä vastaa hyvinvoinnin palvelualueen hallintosihteeri Tuija Gröhn puh. 040 104 2403.

Juuan kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen kouluun, jos

– esiopetuksessa olevan oppilaan koulumatka ylittää kilometrin
– 1.–6. luokan oppilaan koulumatka ylittää 3 km
– 7.–9. luokan oppilaan koulumatka ylittää 5 km.

Alle 13-vuotiailla päivittäinen koulumatka saa kestää 2,5 tuntia. Jos oppilas on täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää 3 tuntia.


Koulukuljetusperusteisiin voi tutustua tarkemmin: https://www.juuka.fi/oppilas-ja-opiskelijakuljetukset

Koulussa opetetaan liikennekäyttäytymistä. Liikennesäännöistä ja koulumatkojen turvallisuusasioista on hyvä keskustella myös kotona

Koulussa tai kouluaikana syntyneestä vahingosta tulee ilmoittaa heti valvojalle, rehtorille tai kansliaan. Tahallisesta särkemisestä aiheutuneet vahingot on oppilaan tai huoltajan korvattava.

Kouluterveydenhuolto yhteystiedot

KOULUTERVEYDENHUOLLON YHTEYSTIEDOT

Heidi Tahvanainen kouluterveydenhoitaja 013 330 9705
Anu Sirviö koulupsykologi 013 330 5477 anu.sirvio@siunsote.fi
Elina Oinonen koulukuraattori 013 330 5511 elina.oinonen@siunsote.fi

Siun soten ohjeet lapsiperheille ja koululaisille