Tietosuoja, pääkuva

Murupolku

Tietosuoja

Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 määrittää periaatteet henkilötietojen käsittelylle.

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava aina tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita. Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön (rekisteröidyn) yksityisyyden suojaamista. Tietosuojalla turvataan rekisteröidyn oikeuksia, yksilön tietoja ja luottamusta. 

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on

• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi

• käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti

• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten

• kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden

• päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä

• säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.
 

Asiakkaiden oikeudet tietoihinsa

Juuan kunta kerää ja käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja vain siinä määrin, kuin se on
tarpeellista palvelun tuottamiseksi. Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan.

Asiakkaalla on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä kerätään. Jos tiedot ovat väärin, voi asiakas
vaatia tietojen oikaisemista.

Kunnan palveluista suurin osa perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen tai julkisen
vallan käyttämiseen. Asiakkaalla ei ole tällöin oikeutta vaatia tietojensa poistamista.

Tietopyynnöt voi tehdä Miunpalveluissa, linkki alla. Tiedot toimitetaan asiakkaalle kirjeitse tai sähköpostitse.

Tietosuojaselosteet sekä lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä päivitetään myöhemmin tälle sivustolle.

Juuan kunnan tietosuojavastaavana toimii Tiina Härkin, puh. 040 104 2011 tai tiina.harkin(@)juuka.fi.

Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista ja tietosuojaan liittyvistä asioista löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.

 

Tietosuojaan vaikuttavia lakeja:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)

 • Arkistolaki (831/1994)

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/93/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista

 • Henkilötietolaki (523/1999)

 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) eli työelämän tietosuojalaki

 • Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)

 • Laki sähköisistä allekirjoituksista (14/2003)

 • Perustuslaki (731/1999, 10§)

 • Rikoslaki (39/1889, luku 38 ja 40)

 • Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004)

Sisältöjulkaisija

miunpalvelut tietosuoja