Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavaa työtoimintaa hoitaa hyvinvointialue 1.1.2023 alkaen

 

Hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnat eivät voi enää tuottaa palvelua omana toimintanaan, vaan järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle

https://www.siunsote.fi/kuntouttava-tyotoiminta?inheritRedirect=true

 

Kuntouttava työtoiminta on viimesijainen palvelu muihin mahdollisiin työllistymistä tai osaamisen edistämistä tukeviin palveluihin nähden. Kuntouttavalla työtoiminnalla ei voida korvata palkkatuettua tai muuta työsuhteista työtä. Kuntouttavassa työtoiminnassa pyritään parantamaan henkilön elämänhallintaa sekä luomaan edellytyksiä työllistymiselle sekä julkisiin työvoimapalveluihin osallistumiselle. 

Kunnilla on joitakin työllisyyden hoidon tehtäviä, kuten pitkään työttömänä olleiden ikääntyneiden työllistämisvelvoite ja lisäksi kunnat tarjoavat työttömille palkkatuettua työtä ja työkokeilumahdollisuuksia. Kunnilla on myös työttömyysturvalaissa tarkoitettu vastuu Kelan perimästä työmarkkinatuen rahoituksesta.

Kunta voi toteuttaa työllisyyden hoidon tehtäviä haluamallaan tavalla, mutta silloin kun kyse on kuntouttavan työtoiminnan palvelun järjestämisestä, tulee kunnan noudattaa kuntouttavaa työtoimintaa koskevaa lainsäädäntöä. Tällöin on huolehdittava, että toimivalta johdetaan sosiaalihuollon lainsäädännöstä ja siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet seuraavat mukana. Viranomaispäätökset tehdään  ja kirjataan sosiaalityöntekijän tekeminä noudattaen sosiaalihuollon lainsäädäntöä ja ohjeistusta.

 

Aktivointisuunnitelma

Aktivointisuunnitelma laaditaan pitkään työttömänä olleelle henkilölle työllistymisedellytysten ja elämänhallinnan parantamiseksi. Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) sekä kunta (Siun sote/sosiaalitoimi) laativat suunnitelman yhdessä työttömän asiakkaan kanssa hänen palvelutarpeensa mukaan. Suunnitelmassa nimetään tavoitteet ja keinot, joiden avulla parhaiten edistetään asiakkaan työllistymistä, parannetaan hänen työ- ja toimintakykyään sekä yleistä elämänhallintaansa. Aktivointisuunnitelmaa laadittaessa on ensiksi selvitettävä mahdollisuus tarjota työtä tai julkisia työvoimapalveluja. Suunnitelma voi sisältää myös työllistymismahdollisuuksia parantavia sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja. Aktivointisuunnitelmaan kirjataan myös toiminnan tavoite sekä henkilön saama tuki ja ohjaus kuntouttavaan työtoimintaan.

Jos TE-toimisto, kunta/Siun sote ja henkilö yhdessä arvioivat, että henkilö ei työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön, aktivointisuunnitelmaan tulee sisältyä kuntouttava työtoiminta tai erityislakien mukaisesti sellaisia sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja, jotka parantavat henkilön työ- ja toimintakykyä. 

 

 

SIUN SOTE - kuntouttava työtoiminta