Taiteen perusopetus

Murupolku

väli

 

 

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus

Juuan kansalaisopistossa on taiteen perusopetusta musiikissa sekä käsityössä ja kuvataiteessa.

Opiskelussa on tavoitteena taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Oppimäärän suoritettuasi saat siitä todistuksen, jolla voit osoittaa taitojasi vaikka jatko-opinnoissa.

Musiikissa sinulla on mahdollisuus hankkia elämänikäinen harrastus, opiskella laulua tai ottaa haltuun joku soitin. Opintoihin kuuluu myös teoriaa, säveltapailua ja yhteismusisointia. Teemaopinnoissa voit valita itsellesi sopivia kursseja:
Tiedustelut Heidi Karhunen p. 040 104 2412, heidi.karhunen@ juuka.fi

Käsityön ja kuvataiteen taiteen tiedustelut Päivi Pennala, p. 040 104 2410, paivi.pennala @ juuka.fi

kansalaisopiston yhteystiedot

Kansalaisopiston yhteystiedot kansalaisopisto@juuka.fi
Kansalaisopiston toimisto Poikolantie 1 83900 Juuka

Avoinna arkisin 9 - 15

Juuan käsityökoulun opetussuunnitelma

OPETUSSUUNITELMAA PÄIVITETÄÄN TAITEEN PERUSOPETUKSEN RYHMÄMUUTOKSEN VUOKSI.

Juuan käsityökoulun opetussuunnitelma

1. Tehtävä ja tavoite

1.1 Valtakunnalliset tavoitteet

”Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.” (Laki taiteen perusopetuksesta 1§)

1.2. Paikalliset tavoitteet
Taiteen perusopetus tukee ja laajentaa taidekasvatusta. Käsityökoulutoiminta omalta osaltaan täydentää Juuan kunnassa tarjottavaa taiteen perusopetusta musiikinopetuksen lisäksi sekä monipuolistaa käsityön harrastusmahdollisuuksia. Käsityökoulussa opetuksen tulee tukea oppilaiden persoonallisuuden kehitystä ja antaa oppilaille käsityöalakohtaisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia ilmaista itseään.

Opetuksen yleistavoitteena on kehittää esteettistä valintakykyä, havannointitaitoa ja sosiaalisuutta sekä motoorisia taitoja sekä kannustaa monipuoliseen taidolliseen ilmaisuun. Lisäksi Juuan käsityökoulun tavoitteita on mm. tutustuttaa lapset paikalliseen käsityöhön ja käsityön tekijöihin eri aikakausina, sekä tutustuttaa lapset käsityöhön elinkeinona. Juuan omat erikoismateriaalit, kivi ja savi kulkevat opetussuunnitelmassa mukana. Tehtävänä on kasvattaa lapsia ja nuoria tekemään, käyttämään ja arvostamaan käsityötuotteita. Omien mahdollisuuksien löytäminen käsityön kautta on tärkeää. Siksi oppilaat tekevät käsityökoulussa töitä pääasiassa itselleen. Lisäksi ryhmässä tehdään isompia kokonaisuuksia. Eri-ikäiset lapset voivat tehdä yhdessä isomman produktion.

Opetuksen tavoitteena on, että opiskelijan muototaju, tekniset taidot ja esteettisyyden ymmärtäminen lisääntyisi. Työskentelyn tavoitteena pidetään tarkoituksenmukaisuutta sekä suunnittelussa että valmistuksessa. Rohkaistaan lapsia ja nuoria käyttämään materiaaleja eri yhteyksissä ja liittämään niitä yhteen sekä rohkaistaan kokeilemaan eri materiaaleja ja eri työmenetelmiä.

2. Käsityö taiteen perusopetuksessa

Käsityö taiteen perusopetuksessa on tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää. Juuassa noudatetaan kuntakohtaisesti laadittua opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelma on elävä ja sitä muokataan toiminnan tarpeita vastaavaksi.

Käsityöntekijä tekee yleenä vai tuotteen tai pienen sarjan kerrallaan ja voi näin ollen itse olla arvioimassa prosessia sen kaikissa vaiheissa ja voi suunnata sen kulkua haluamallaan tavalla. Tekijä itse on myös arvioimassa sitä, missä määrin työ tuottaa hänelle henkistä tai sensomotoorista mielihyvää. Työn tekijällä on mahdollisuus käyttää aiemmin hankkimaansa tietotaitoa syntyvien ideoiden toteuttamiseen.

3. Opetuksen taso ja laajuus

Juuan kansalaisopisto on käsityökoulun toteuttajana luonteva. Kansalaisopistolla on toimintaan soveltuvat tilat, välineistö ja ammattitaitoiset opettajat. Kansalaisopistolla on myös todistuksen anto-oikeus. Tulevaisuudessa käsityökoulutoimintaa voi järjestää myös jokin muu taho kuin kansalaisopisto, jolla toteutuvat lain vaatimat edellytykset.

Juuan käsityökoulussa opetusta annetaan lapsille ja nuorille. Opetusta järjestetään kolmella tasolla; valmentavat opinnot, perusopinnot ja täydentävät opinnot. Opetustunteja on kullakin ryhmällä vähintään 60h/ vuosi. Opiskelu on suunniteltu siten, että oppilas voi opiskella koulussa esikouluikäisestä nuoreksi aikuiseksi saakka.

Juuan kunta on laatinut kuntakohtaisen opetussuunnitelman. Tämä pohjautuu lakiin taiteen perusopetuksesta sekä jo toiminnassa olleiden käsityökoulujen opetus- ja työsuunnitelmiin. Opetusuunnitelman pohjalta laaditaan vuosittain työsuunnitelma, joka tukee ja täydentää yleissivistävää opetusta ja oppilaan persoonallisuuden kehitystä.

Opetussuunnitelma on laadittu helpottamaan käsityökoulutoiminnan suunnitelutyötä. Yksityiskohtaisia opetuksen toteuttamisohjeita se ei anna, vaan opettajalla säilyy vapaus valita opetusmenetelmät. Opettajan valitsemien sisältöjen ja työtapojen on kuitenkin tuettava asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Käsityökoulussa opiskelu antaa lapselle ja nuorelle sellaisia valmiuksia, joilla hän toisaalta voi jatkaa omaehtoista työskentelyä ja elämyksien kokemista käsityössä ja eri aloilla sekä toisaalta hakeutua käsityöalan tai eri taiteen alojen ammatilliseen tai korkea-asteiseen koulutukseen.

4. Opetus

Käsityökoulu on tarkoitettu juukalaisille tytöille ja pojille. Ryhmistä muodostetaan sekaryhmiä. Kun oppilas on kerran valittu käsityökoulun oppilaaksi, hänellä on mahdollisuus opiskella yhtäjaksoisesti nuoreksi aikuiseksi saakka. Mikäli opiskelija luopuu välillä opiskelupaikasta, on paikka haettava uudelleen. Ryhmiin voidaan ottaa lukukauden alussa uusia opiskelijoita.

4.1 Opetuksen yleiset tavoitteet ikäryhmittäin

Valmentavat opinnot (6-9 vuotiaat) Lasta ei varsinaisesti opeteta käsitöissä, vaan hän saa vapaasti löytää ilmaisunsa. Opetuksessa saduilla ja musiikilla on tärkeä merkitys. Tarkoituksena on tutustuttaa lapsi erilaisiin materiaaleihin ja työtapoihin ja kokeilla niiden käyttömahdollisuuksia erilaisten havainnointi- ja ilmaisutehtävien avulla. Tavoitteena on tekemisen ja työn ilo, työhön keskittymisen taito ja toisten huomioonottamisen kehittyminen. Tärkeä oppimisen tavoite on, että aloitettu työ saatetaan loppuun.

Perusopinnot (10-14 vuotiaat) Lasta opetetaan tekemään käsityöesineitä erilaisin tekniikoin ja erilaisista materiaaleista. Opetuksen sisällöt valitaan siten, että ne kehittävät oppilaan muototajua, väritajua, materiaalitajua, työtapojen ja -välineiden tuntemusta, esteettistä valintakykyä, kuvallista suunnittelutaitoa, tilantajua, luonnon ja ekologian tuntemusta sekä ongelmanratkaisukykyä. Tavoitteena on, että lapsi voi tutustua monipuolisesti ja pitkäjänteisesti esinetuotantoon ja suunnitteluun, eri aikakausien käsityöhön ja taideteollisuuteen sekä kehittää kokonaisilmaisua oivalluksen ja kokeilun kautta. Oppilaan yksilö- ja ryhmätyötaitoja kehitetään.

Syventävät opinnot (yli 15 vuotiaat) Opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan taitoja yhdellä tai useammalla taitamisen osa-alueella ja syventää ja laajentaa tietoja valitusta aihepiiristä. Opinnot suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa. Suunnitteluprosessin yhteydessä etsitään erilaisia näkökulmia havannoida ja arvioida tuotteita ja ympäristöä. Oppilaalle annetaan tietoa alan koulutusmahdollisuuksista sekä tietoa käsityöalasta elikeinona.

Kansalaisopiston ohjelma

Sisältöjulkaisija

Päivi Pennala

Suunnittelija-opettaja, kansalaisopisto
 040 104 2410
paivi.pennala@juuka.fi

Heidi Karhunen

Kansalaisopisto, musiikinopettaja
 040 104 2412
heidi.karhunen@juuka.fi

Tuija Gröhn

Hallintosihteeri, hyvinvointipalvelut
 040 104 2403
tuija.grohn@juuka.fi