Uutiset

Murupolku

väli

 

 

Sisältöjulkaisija

angle-left Juuan kunta esittää Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen palvelustrategialuonnoksen ja palveluverkkoskenaarion palauttamista takaisin valmisteluun

Juuan kunta esittää Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen palvelustrategialuonnoksen ja palveluverkkoskenaarion palauttamista takaisin valmisteluun

Juuan kunnan lausuntopyyntö on laadittu koskemaan palveluverkkoa ja sen strategiaa kokonaisuudessaan, sillä tulevaisuusvaliokunta ei yksilöinyt mistä seikoista lausuntoa pyydetään.

Tämän hetken palvelustrategialuonnoksessa tuodaan esille mm. terveysasematoimintojen alasajoa useilla eri paikkakunnilla, kuten Valtimo, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Polvijärvi. Oheisilla toiminnoilla on kuitenkin laaja-alaisia vaikutuksia alueilla asuvaan väestöön ja heidän hoitonsa saatavuuteen.

Tulevaisuusvaliokunta antoi luvan välittää lausuntopyyntöä eteenpäin ja avasi asukkaille verkkokyselyn. Verkkokyselyyn pystyi vastaamaan 2.5.2023 saakka. Juuan kunta painottaa, ettei verkkokysely ollut tasapuolinen, sillä kaikilla ei ole ollut mahdollisuutta tulla kuulluksi. Myöskään julkisia avoimia yleisötilaisuuksia aineistosta ei ole ollut saatavilla. Koska palvelustrategialla ja palveluverkkosuunnitelmalla on huomattavia vaikutuksia perustuslaissa säädettyihin perusoikeuksiin, tulisi tämä huomioida kuulemismenettelyssä.

 

Palvelustrategiaa ei voida arvioida

Kunnan näkökulmasta katsoen tärkeintä on turvata Pohjois-Karjalan taloudellisesta resurssitilanteessa huolimatta palvelut mahdollisimman hyvin. Mikäli rakenteellisia muutoksia ei tehdä se tietää palvelutason heikkenemistä. Osassa maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöissä kulurakenteet ovat suuria ja käyttöasteet vaativat parannusta. Juuan kunta on ilmaissut olevansa halukas muiden maakuntien kuntien kanssa suunnittelemaan investoinneista tavoitteisiin pääsemiseksi. Strategiassa keskeisenä tavoitteena on palvelutuotannon uudistaminen siten, että kustannusten kasvua saataisiin hillittyä. Kustannusvaikutuksista ei ole kuitenkaan esitetty minkäänlaista arvioita. Myöskään tilastotietoja ei ole saatavilla palvelujen tuottamisen ja kriteerien tulkintaa varten. Näin ollen kunnissa ei pystytä tekemään saatavuus- ja vaikuttavuusanalyysiä.

Juuan kunta esittää, että vähintään nykyiset palvelut on turvattava sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta. Potilasturvallisuuden vuoksi akuuttivastaanotto tulee säilyttää riittävillä aukioloajoilla. Myös aukiolojen pidentämistä arkisin tulee jatkaa, jolloin vältytään ruuhkilta muissa yksiköissä. Röntgenin ja erikoislääkäripalveluiden säilyttäminen Juuan kunnassa tulee säilyttää jatkossakin, sillä se vähentää merkittävästi kuvantamisiin matkustamista. Lisäksi laboratorio- ja suunterveydenpalveluiden säilyminen paikkakunnalla tulisi turvata.

 

Perusmuotoinen sote-asema ei ole yhdenvertainen

Palveluverkko – palvelujen tuottamisen määritelmät ja kriteerit 3.4.2023 -asiakirjan perusteella voidaan epäsuorasti havaita, että perusmuotoisella sote-asemalla ei tarkoiteta nykyisen kaltaista terveysasemaa tai vuodeosastoa. Tämän perusteella Juuassa tarjottaisiin vain sairaanhoitajan vastaanotto, sekä neuvola- ja lääkäripalvelut joinakin päivinä viikoissa pääsääntöisesti etänä. Tämän kaltainen palvelutaso ei ole riittävä kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta. Palvelutasoa, ei ole tarkasteltu perusoikeudellisista näkökulmista. Tarkastelu on tehty pääosin taloudellisesti ajatellen, joka ei eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin mukaan voi kuitenkaan olla peruste perustuslaissa säädettyjen oikeuksien leikkaamiselle.

Juuan kunnan keskeisenä huomiona, on että palvelustrategiassa tulee turvata ikäihmisten sekä vammaisten mahdollisuus asua kotipaikkakunnallaan lähellä omaisiaan saaden riittävät palvelut.

Juuan kunta pitää tärkeänä, että perhepalveluiden kokonaisuus huomioidaan. Oppilas- ja opiskelijahuolto sekä ennaltaehkäisevät ja korjaavat perhepalvelut tulee olla tehokkaasti yhdistettynä kuntien tarjoamiin varhaiskasvatuksen, opetuksen ja vapaa-ajanpalveluihin.

Yksityistä palvelutuotantoa on saatavilla pääosin vain Joensuussa. Nyt esitetyn mallin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita keskitetään paikkakunnille, joissa on yksityisiä palveluntuottajia ja palveluita vähennetään alueilta, joissa yksityisiä vaihtoehtoja ei ole saatavilla. Tämä luo alueellista eriarvoistumista.

 

Riittävät palvelut tulee turvata harvaan asutuilla alueilla

Juuassa asutus on harvaa ja välimatkat ovat pitkät. Täällä ei myöskään ole julkista liikennettä tarjolla niin, että hoitoon pääsy toteutuisi ongelmattomasti ja viivettä. Juuassa asuu useita ikäihmisiä, vammaisia sekä vähävaraisia lapsiperheitä, joilla ei ole mahdollisuutta matkustaa sosiaali- ja terveyspalveluiden äärelle toiseen maakuntaan. Paikkakunnalla työskentelevä lääkäri palvelisi parhaiten kuntalaisten tarpeita etenkin, kun hoitajat tuntevat potilaat. Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun toimivuus reuna-alueilla on ehdotonta. Palvelustrategiassa ja palveluverkkosuunnitelmassa esitetyt muutokset siirtyisivät entisestään kauemmaksi asiakkaasta harvaan asutuilla alueilla.

Pitkien välimatkojen vuoksi, esimerkiksi työntekijän käynti lääkäripalveluissa kesken työpäivän toisaalle maakuntaan vie merkittävän osan työpäivästä, vaikka itse toimenpide olisi hoidettavissa nopeastikin.

Hyvinvointialueelle on säädetty velvollisuus vastata hyvinvointialueen asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta sekä niiden yhdenvertaisesta saatavuudesta. Osittaisena ratkaisuna hyvinvointialue tarjoaa digitaalisia palveluita, mutta on syytä huomata, ettei kaikkialla harvaan asutuilla alueilla tai ikäihmisillä ole tarvittavaa taitoa ja yhteyksiä.

Palveluskenaarioissa on myös syytä huomioida Kolin ja Ahmovaaran alueen kehittyminen. Kolin matkailualueelle on viime vuosien aikana kehittynyt uutta matkailuun perustuvaa liiketoimintaa ja alueella vierailevien viipymä tulevaisuudessa tulee lisääntymään edelleen ja palveluntarve alueella kasvaa entisestään.  Erityisesti tarve kasvaa terveyspalveluiden, ensihoidon, pelastustoimen ja perhepalvelujen osalta.

Palvelustrategiassa ja palveluverkkosuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet jouduttavat maaseutumaisten kuntien tyhjentymistä sekä eriarvoistavat eriosissa asuvia ihmisiä. Ratkaisuvaihtoehtojen kustannuksia sekä niiden vaikutusta ei myöskään voida ennalta arvioida.

Juuan kunta esittää, että palvelustrategia ja palveluverkkosuunnitelma palautetaan takaisin valmisteluun.

 

LINKKI ALLA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN

Viranhaltijanpäätös

Elä ihmeessä, tule Juukaan! -video

Kunnanjohtaja Henri Tanskanen istuu Hedwigin Helmi kahvilassa ja katsoo ulos ikkunasta

 

Meidän Pohjois-Karjala 300 vuotta


Pohjois-Karjala täyttää tänä vuonna 300 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi maakuntaliitto tekee videot jokaisesta Pohjois-Karjalan kunnasta. Huhtikuussa julkaistiin Juuan video, jossa puheenvuoron saa kunnanjohtaja Henri Tanskanen. Kuvassa on linkki, jota painamalla pääset katsomaan videon Pohjois-Karjalan youtube -kanavalla (video avautuu uuteen välilehteen).

grafiikka