Ympäristö- ja maa-aineslupa

Murupolku

Ympäristö- ja maa-aineslupa

Ympäristö- ja maa-aineslupa

Ympäristölupa sisältää sijoituspaikkaluvan, jäteluvan ja ns. naapuruussuhdeluvan, jotka käsitellään yhtenä lupa-asiana. Ympäristölupaviranomaisia ovat täällä Juuan ympäristörakennelautakunta, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Itä-Suomen aluehallintovirasto. Säädökset siitä, milloin kukin lupa on tarpeen, löytyvät ympäristösuojelulaista, terveydensuojelulaista, jätelaista ja naapuruussuhdelaista.

Ympäristönlupakaavakkeita ja lisätietoja saa ympäristöministeriöstä www.ymparisto.fi.

Ympäristölupahakemus


Maa-aineslupa

Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen. Luvalla säännöstellään maa-aineksen ottoa niin, ettei se turmele luonnon kauneusarvoja, maisemakuvaa, erikoisia luonnonesiintymiä tai luonnon olosuhteita. Lisäksi jälkihoitotyöt määritellään luvan yhteydessä. 

Maa-ainesluvat myöntää rakennustarkastaja. Hakemuskaavakkeita saa rakennusvalvontatoimistosta. Hakemuksesta on kuulutettava 30 päivää ja varattava rajanaapureille tilaisuus tulla kuulluksi.

Hakemukseen on liitettävä:

  • Selvitys hallintaoikeudesta
  • Kartta
  • Ottamissuunnitelma
  • Muut tarvittavat selvitykset

Maa-ainestaksat

Maa-aineslupahakemus (täytettävä)