Loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi asuinrakennukseksi

Murupolku

Loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi asuinrakennukseksi

Loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi asuinrakennukseksi - käyttötarkoituksen muutos

 • Selvitettävä rakennusvalvonnasta onko loma-asunto alun perin ollut vakituinen asunto, vaikka sitä tosiasiallisesti olisikin käytetty enimmäkseen loma-/vapaa-ajan asuntona. Näissä tapauksissa varmistetaan, että rakennusvalvonnalla on tiedossaan todellinen käyttötapa ja tehdään maistraattiin muuttoilmoitus.

 • Muissa tapauksissa on ensitilassa hankittava suunnittelija, joka selvittää kohteen lähtötiedot ja joiden perusteella hän hoitaa yhteistyössä hakijan kanssa lupa-asiat:

 1. Selvitettävä rakennuslupaa edeltävän poikkeusluvan tarve.

 2. Haettava rakennuslupa käyttötarkoituksen muutosta varten. 

Rakennuslupaa myönnettäessä tarkastellaan mm. seuraavia asioita, jotka suunnitelmassa on vähintään tuotava esiin:

 • Rakennuspaikka ja rakennus soveltuvat vakituiseen asumiseen. Rakennuspaikalla ei saa olla tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa ja rakennukset on oltava riittävän etäällä kiinteistöjen rajoista ja yleisistä teistä. Rakennuspaikan on oltava kooltaan riittävän suuri (lue: Juuan kunnan rakennusjärjestys).

 • Täyttää MRL:n vaatimukset. Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan. Rakennuksen tulee täyttää käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla olennaiset vaatimukset, jotka koskevat mm. rakenteiden lujuutta ja vakautta, paloturvallisuutta, hygieniaa, terveyttä ja ympäristöä, käyttöturvallisuutta, meluntorjuntaa, energiataloutta ja lämmöneristystä.

 • Lisäksi on otettava huomioon rakennuksen valmistumisen aikaiset RakMK:n määräykset, jotka koskevat mm. huonekorkeutta, ovia, lämmitystä, ilmanvaihtoa, keittiötiloja, käymälöitä ja pesutiloja sekä lämmöneristys vaatimuksia seinien, alapohjan ja yläpohjan osalta.

 • Rakennuspaikalle on käyttökelpoinen tie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen.

 • Puhtaan veden saannin varmistaminen.

 • Jätevesien käsittelyn järjestäminen voimassa olevien määräysten mukaisesti.

 • Kiinteistön oltava liitettävissä kunnallisesti järjestettyyn jätehuoltoon.

 • Teiden rakentaminen tai vesi- ja viemäröintijärjestelyt eivät saa aiheuttaa kunnalle erityisiä kustannuksia.

 • Jos alueella on kaava, hankkeen on oltava sen mukainen. Huomioitava myös maakuntakaava tai yleiskaava.

Sisältöjulkaisija

Jarmo Kallinen

Rakennustarkastaja lomalla 15.7. - 4.8.2024
 040 104 2620
jarmo.kallinen@juuka.fi

Loma-asunnon muutttaminen vakituiseksi asuinrakennukseksi (363 kb)