Tietosuoja, pääkuva

Tietosuoja

Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 määrittää periaatteet henkilötietojen käsittelylle.

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava aina tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita. Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön (rekisteröidyn) yksityisyyden suojaamista. Tietosuojalla turvataan rekisteröidyn oikeuksia, yksilön tietoja ja luottamusta. 

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on

• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
• käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
• kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
• päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
• säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Asiakkaiden oikeudet tietoihinsa

Sinulla on oikeus
• saada vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia tietoja sivustolla vai ei
• oikeus saada sinua koskevat mahdolliset epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistua
• oikeus tietojen poistamiseen eräissä tapauksissa, kuten jos henkilötiedon julkaiseminen perustuu antamaasi suostumukseen
• oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa, kuten jos henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen
• oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot koneluettavassa muodossa, mikäli olemme saaneet ne antamasi suostumukseen perustuen.

Tietopyynnön tai tietoja koskevan oikaisupyynnön yhteydessä tulee varautua henkilöllisyyden tarkastamiseen.

Tietopyynnöt voi tehdä Miunpalveluissa, (linkki avautuu uuteen välilehteen) tai kirjaamo@juuka.fi tai toimittamalla henkilökohtaisesti kunnan neuvontaan tai kirjaamoon (henkilöllisyys tarkastetaan). Tiedot toimitetaan asiakkaalle kirjeitse tai sähköpostitse.

Valitusoikeus

Mikäli epäilet, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu lainsäädäntöä, ota yhteys Juuan kunnan tietosuojavastaavaan asian korjaamiseksi. Sinulla on myös oikeus saattaa asia valtakunnallisen tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Juuan kunnan tietosuojavastaavana toimii Riitta Lehikoinen, puh. 040 104 2011 tai riitta.lehikoinen@juuka.fi.
 

Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista ja tietosuojaan liittyvistä asioista löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.

Tietosuojaan vaikuttavia lakeja:

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)

  • Arkistolaki (831/1994)

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/93/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista

  • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

  • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) eli työelämän tietosuojalaki

  • Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)

  • Laki sähköisistä allekirjoituksista (14/2003)

  • Perustuslaki (731/1999, 10§)

  • Rikoslaki (39/1889, luku 38 ja 40)

  • Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004)

Henkilötiedot juuka.fi verkkosivulla

Mitä henkilötietoja julkaisemme juuka.fi-verkkosivuilla?

juuka.fi on Juuan kunnan hallinnoima ja ylläpitämä julkinen verkkosivusto internetissä.

juuka.fi-sivustolla on myös linkkejä, jotka ohjaavat käyttäjän sivuston ulkopuoliseen verkkopalveluun. Noihin palveluihin ei sovelleta tätä tietosuojailmoitusta, vaan kyseisen sivuston tai verkkopalvelun omia ilmoituksia ja ehtoja.

Julkaisemme verkkosivustolla ensisijaisesti kunnan henkilökuntaan kuuluvien henkilöiden sekä luottamushenkilöiden nimiä ja yhteystietoja siinä laajuudessa kuin kuntalain mukainen tiedottaminen kunnan järjestämistä palveluista ja kunnan toiminnasta edellyttää. Tällaisia tietoja ovat muun muassa eri palveluista vastaavien viranhaltijoiden tai tiettyjä asiakaspalvelutehtäviä hoitavien työntekijöiden yhteystiedot, joita ovat nimi, työpuhelinnumero, työsähköpostiosoite. Tällaisia ovat myös luottamushenkilöiden nimet, luottamus.juuka.fi-muotoa olevat sähköpostiosoitteet sekä, mikäli henkilö on antanut luvan tietojen julkaisemiseen, luottamushenkilöiden yksityiset sähköpostiosoitteet, osoitteet ja puhelinnumerot. Henkilötiedot poistetaan palvelusta, kun tieto ei ole enää ajankohtainen.

Julkaisemme myös kuntalain tai tietyn erityislain mukaan tietoja tehdyistä päätöksistä, jotka voivat sisältää henkilötietoja ja jotka tulee olla nähtävillä yleisessä tietoverkossa tiedottamistarpeen tai lain mukaisen nähtävilläolon ajan. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan palvelusta.

Henkilötietojen julkaiseminen tapahtuu tietosuojalain 4 §:n 1 kohdan ja EU:n yleisen tieto-suoja-asetuksen artiklaan 6.1(c) ja 6.1(a) perusteella.

Lisäksi julkaisemme journalistisessa tarkoituksessa henkilöiden nimiä, valokuvia ja mahdollisesti muita henkilötietoja, kun uutisoimme kunnan tapahtumista ja palveluista. Henkilötietojen julkaiseminen tapahtuu tietosuojalain 27 §:n perusteella.

Ketkä henkilötietoja käsittelevät?

Henkilötietoja käsittelevät Juuan kunnan verkkosivuja ylläpitävä henkilökunta sekä verkkopalvelun teknisestä tuesta vastaava IT-palveluyhtiö Meidän Talous ja IT Oy:n henkilöstö.

Sivuston tietosisältö on julkisesti nähtävillä internetissä.

Tietojen siirto

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Evästeiden käyttö

Sivustolla käytetään evästeitä. Yksittäinen käyttäjä ei ole yksilöitävissä evästeen avulla.

Sisältöjulkaisija

miunpalvelut tietosuoja

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteet ovat päivitettävänä.

Varhaiskasvatus
Kuntarekry
Nuoriso- ja liikuntapalvelut / Etsivä nuorisotyö
Forms kyselyt
Vaara-kirjastot